Biudžetinė įstaiga Visagino „VERDENĖS“  gimnazija (įstaigos kodas 190243519, Taikos pr. 21, Visaginas, 31107)  skelbia konkursą vyriausiojo buhalterio pareigoms eiti (1,0 etatas).

Darbo pobūdis: vyriausiasis buhalteris organizuoja ir tvarko ūkinės ir finansinės veiklos buhalterinę apskaitą, kontroliuoja ekonomišką materialinių, darbo ir finansų resursų naudojimą, pagal buhalterinės apskaitos įstatymus formuoja apskaitos politiką, atlieka kitus darbus, numatytus vyraiusiojo buhalterio pareigybės aprašyme.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

* turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

* turėti buhalterinio darbo patirtį biudžetinėje įstaigoje;

* išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžeto sandarą ir buhalterinę apskaitą; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atsakomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS);

* gerai mokėti lietuvių (valstybinę) kalbą (jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003,  Nr.123-5618), reikalavimus);

* išmanyti raštvedybos taisykles, dokumentų tvarkymo bei apskaitos rengimo taisykles;

* turėti geras kompiuterinio raštingumo žinias ir įgūdžių, dirbant „MS Excel“, „MS Word“ programomis; Privalumai:  mokėti dirbti su Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (VSAKIS) ir Finansų valdymo apskaitos informacinės sistemos (FinNet) programa, FINISA, FINALGA programomis;

* būti pareigingam, darbščiam, gebėti bendrauti su darbuotojais, .

Atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis)

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Laisvos formos prašymą dalyvauti konkurse;

2. Užpildytą pretendento anketą (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-03-21 nutarimo Nr. 301 (Žin.; 2013, Nr. 55-2757) priedą);

3. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

4. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją. Asmenys, įgiję išsilavinimą užsienio šalių institucijose privalo pateikti užsienyje įgyto išsilavinimo pripažinimo Lietuvoje dokumentą ir jo kopiją;

5. Informacinių technologijų išmanymą patvirtinančius dokumentus (jeigu turi), taip pat kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas. Siunčiant dokumentus paštu, turi būti pateikiamos notariškai patvirtintos nurodytų dokumentų kopijos;

6. Gyvenimo aprašymą.

7. Privalumų sąrašą, kuriame nurodomos dalykinės savybės ir įgūdžiai, reikalingi šioms pareigoms eiti;

8. Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą ir jo kopiją;

9. Galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Dokumentai priimami iki 2014 m. liepos 28 d.  Visagino „Verdenės gimnazijos raštinėje darbo laiku (8.00-17.00, pietų pertrauka 12.00-13.00), II aukštas 202 kab. , Taikos pr. 21, Visaginas arba siunčiami paštu registruotu laišku. Informacija telefonais: 8386 72758, 8386 72969. El paštas: verdene@dkd.lt

 

Konkursas paskelbtas 2014-07-14 ir Visagino savivaldybės svetainėje www.visaginas.lt  

 

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų įteikimas

II klasių mokiniams vyks

birželio 20 d. 11.00 val.

aktų salėje.

 


„MOMOLAB“ MŪSŲ GIMNAZIJOJE

     Birželio 5-6 dienomis mūsų gimnazijoje lankėsi mobilioji mokslinė laboratorija „MoMoLab“.

   „MoMoLab“ vizito į gimnaziją tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams atskleisti savo gebėjimus tyrinėti aplinką ir gamtą moksliniais metodais, kurti ir ieškoti naujų technologinių sprendimų.

     „MoMoLab“ vizitas į gimnaziją – tai 2 dienų trukmės programa 7–11 klasių mokiniams, kurios metu jie:
  q patys darė mokslinius tyrimus kartu su mokslininkais;
  q klausėsi paskaitų apie naujausius mokslo atradimus;
  q pamatė mokslinių eksperimentų demonstracijas.
   


Jeigu dar niekur neišvykai poilsiauti ar turi noro pabūti kartu su bendraamžiais, įsitrauk į siūlomas programas ir projektus. Dalyvavimą derinkite su mokytojais!

2014 M. BIRŽELIO – RUGPJŪČIO MĖN. NUMATOMI VYKDYTI VAIKŲ VASAROS POILSIO, UŽIMTUMO, SOCIALIZACIJOS PROJEKTAI IR KITOS PRIEMONĖS

Sveikatos ir gyvenimo įgūdžių integruojamoji programa
2014m.birželio 10-13, 16-19d. 5-8, I-III kl. mokiniams

PROGRAMA ,,KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS“
Birželio 16-19 d., liepos 9- 11 d. ir rugpjūčio 26-28 d.


Moksleivi,
Ar jau suplanavai savo vasaros atostogas? Nepamiršk įtraukti ir šiek tiek mankštos smegenims!
ISM Vasaros mokykla kviečia 9 - 12 klasių moksleivius į trijų dienų programą, kurios metu gilinsimės į žmonių poreikių psichologiją, analizuosime tendencijas bei ieškosime inovatyvių sprendimų kasdienėms situacijoms.
ISM Vasaros mokykla "Verslas ir psichologija - arba kaip nuspėti žmonių poreikius?" vyks: 

- Kaune: liepos 2-4 dienomis; 
- Vilniuje: liepos 8-10 dienomis.


REGISTRUOKIS

Daugiau informacijos
 
rasite čia.

 


SUSIPAŽINIMUI

GIMNAZIJOS 2014–2015-ųjų MOKSLO METŲ UGDYMO  PLANAS (PROJEKTAS) (Atsisiųsti doc formatu)

 

2014 – 2015 mokslo metų PRIVALOMAI IR LAISVAI PASIRENKAMŲ pamokų, skirtų ugdymo poreikiams tenkinti, pasirinkimas (PROJEKTAS)

 

2014–2015 mokslo metų integruotų dienų ir neformaliojo švietimo pasirinkimas (PROJEKTAS)Mokiniai, pageidaujantys mokytis
 Visagino „Verden
ės“ gimnazijoje,
  pateikia šiuos dokumentus:

į pirmą klasę:

q   prašymą, kurį rašo vienas iš tėvų /globėjų  (parašysite raštinėje);
q   sveikatos raidos istoriją;
q   dvi nuotraukas (3x 4 cm.);
q vaiko gimimo liudijimą (pasidarysime kopiją).

   į penktą  klasę:

q prašymą, kurį rašo vienas iš tėvų /globėjų (parašysite raštinėje);
q pradinio išsilavinimo pažymėjimą (pasidarysime kopiją);
q dvi nuotraukas (3x 4 cm);
q vaiko gimimo liudijimą (pasidarysime kopiją).

  į  III gimnazinę klasę:

q   prašymą (parašysite raštinėje);
q individualų ugdymo planą (užpildysite raštinėje);
q   pasą arba  asmens tapatybės kortelę (pasidarysime kopiją);
q   dvi nuotraukas (3x 4 cm.);
q pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą (pasidarysime kopiją).

  į kitas klases:

q prašymą (už vaiką  iki 14 metų prašymą pateikia vienas iš tėvų /globėjų, o 14-16 metų moksleivis, turintis raštišką tėvų /globėjų  sutikimą, prašymą pateikia pats);
q mokymosi pasiekimų pažymėjimą  (pasidarysime kopiją) arba pažymą apie mokymosi pasiekimus;
q vaiko gimimo liudijimą arba, jei vaikui sukakę 16 metų, pasą (ar  asmens tapatybės kortelę) (pasidarysime kopiją);
q dvi nuotraukas (3x 4 cm.).

       Dokumentai priimami  gimnazijos raštinėje  (II aukšte, 202 kab., tel. 8 386 72758)  nuo 2014 m. balandžio 30 d.  iki  2014 m. rugpjūčio 29 d. (2014 m. balandžio 24 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-73  2p.).Lietuvos moksleivių sąjunga bendradarbiaudama su Nacionaliniu egzaminų centru (NEC) ir Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) parengė atmintinę abiturientams.

 http://issuu.com/lietuvosmoksleiviusajunga/docs/abituriento_atmintin__._visk____k__


Informacinis pranešimas apie
LIETUVOS SVEIKATĄ STIPRINANČIŲ MOKYKLŲ TINKLO AKCIJĄ
„BŪKIM ŽINOMI, BŪKIM MATOMI 2014“


 

SUSIPAŽINKITE SU LIETUVOS BANKO PARENGTAIS ATSAKYMAIS Į DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMUS KLAUSIMUS (DUK) APIE PASIRENGIMĄ EURO ĮVEDIMUI LIETUVOJE

http://www.euro.lt/lt/apie-euro-ivedima-lietuvoje/duk/ 


APKLAUSA: Pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo situacijos vertinimas
Plačiau skaitykite čia: http://www.svietimoprofsajunga.lt/naujienos/nid.3110/


 

Skaityti...

 

I N F O R M A C I N I S   P R A N E Š I M A S

 2014-02-14

SKELBIAMA LIETUVOS SVEIKATĄ STIPRINANČIŲ MOKYKLŲ TINKLO AKCIJA „BŪKIM ŽINOMI, BŪKIM MATOMI 2014“
 

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, pažymėdamas Vaikų sveikatos metus, skelbia Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo akciją „Būkim žinomi, būkim matomi 2014“.

Kiekvienos įstaigos interneto svetainės įvadinis puslapis yra reprezentacinis, t. y. atspindi įstaigos veiklą, ir jis turi būti lengvai atpažįstamas. Akcijos „Būkim žinomi, būkim matomi 2014“ metu Lietuvos sveikatą stiprinančioms mokykloms siūloma savo interneto svetainėse matomoje vietoje įdėti Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų logotipą – obuoliuką „Sveika mokykla“ (be žodžių ,,20 metų“). Norime pabrėžti, kad šis logotipas nėra trumpalaikį projektą simbolizuojantis ženklas, jis rodo mokyklos statusą – kad ji yra sveikatą stiprinanti, priklauso Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui ir tuo išskiria iš kitų mokyklų. Šis logotipas gali būti naudojamas mokyklos interneto svetainėje tol, kol mokykla turi Lietuvos sveikatą stiprinančios mokyklos statusą.

Siūloma aktyvavus logotipą vienoje vietoje skelbti visą informaciją, susijusią su sveikatą stiprinančios mokyklos vykdoma veikla: programą, metinius veiklos planus, veiklos ataskaitas, įsivertinimo rezultatus, gerosios patirties aprašus, įvairią informaciją mokyklos bendruomenei, visuomenės sveikatos priežiūros specialistų informaciją, sveikatos patarimus. Šiame mokyklos interneto svetainės skyrelyje būtų teikiama visa su mokyklos sveikatinimo veikla susijusi informacija ne tik mokyklos bendruomenei (mokiniams, tėvams, mokytojams ir kitiems mokykloje dirbantiems specialistams) bet ir kaimo, gyvenvietės, miesto ar miestelio visuomenei.

Taip pat siūloma sveikatą stiprinančioms mokykloms šį interneto svetainės skyrelį susieti su Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro, koordinuojančio Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo veiklą, interneto svetaine (www.smlpc.lt), kurioje mokyklos bendruomenė galėtų rasti informacijos apie organizuojamus renginius, tarp jų ir Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo organizuojamas priemones, gerosios patirties aprašus, specialistų sveikos gyvensenos patarimus, įvairios metodinės literatūros.

2013 m., minėdamas Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo 20-ąsias metines, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras organizavo sveikatą stiprinančių mokyklų akciją „Būkim žinomi, būkim matomi“. Akcija, startavusia 2013 m. sausio 15 d., buvo siekiama prisidėti prie sveikatą stiprinančių mokyklų įvaizdžio gerinimo bei šių mokyklų vykdomų bendruomenių sveikatinimo procesų viešinimo. Iš karto prie akcijos prisijungė per 100 mokyklų. Peržiūrėjus visų sveikatą stiprinančių mokyklų interneto svetaines, nustatyta, jog akcijoje iš viso dalyvavo 117 mokyklų. Akcijos siūlomas priemones savo interneto svetainėse iš dalies įdiegė dar per 20 mokyklų.

Visus prisijungusius prie akcijos „Būkim žinomi, būkim matomi 2014“ prašome apie tai pranešti el. p. dalia.sabaliauskiene@smlpc.lt arba nijole.paulauskiene@smlpc.lt. Daugiau informacijos apie akciją teikiame tel. (8 5) 247 7347.

Informaciją parengė
Dalia Sabaliauskienė
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro
Vaikų sveikatos skyrius


Visagine vėl startuoja intelektualusis žaidimas Europrotai.

Žaidimas „Europrotai“ sugrįžta į Visaginą

 

2014 m. vasario 26 d. 17.30 val. Visagine startuoja pavasarinis protų kovų turnyras „Europrotai“.

Šis jau daug kam žinomas ir populiarumo sulaukęs žaidimas kviečia komandas varžytis savo žiniomis ir logika – atsakyti į įvairius klausimus ir taip rinkti taškus.

„Europrotų“ turnyruose, kurie tradiciškai vyks Visagine, restorane „Prospektas“ (Taikos pr. 10), jūs turėsite puikią galimybę pasitikrinti savo žinias Europos geografijos, sporto, meno, istorijos, politikos, muzikos ir kitose srityse.

Kaip tapti EUROPROTU?

„Europrotai“ – tai įdomus ir linksmas būdas praleisti laisvalaikį draugų ar šeimos draugijoje. Tai galimybė laimėti EUROPROTO titulą ir prizus. Žaidimas bus organizuojamas pagal tradicines „protų mūšio“ taisykles. Kviečiami registruotis visi norintieji, pakanka suburti 4-6 žmonių komandą ir užsiregistruoti: pateikti komandos pavadinimą, komandos kapitono kontaktinius duomenis.

„Europrotų“ 2014 m. pavasario sezonas Ignalinoje vyks keturis trečiadienius iš eilės : I - vasario 26 d., II - kovo 5 d., III - kovo 12 d. ir IV - kovo 19 d. Komandas prašome registruotis el. paštu visaginoeuroprotai@gmail.com, tel. 865287466 arba tiesiog atėję į restoraną žaidimo dieną.

Svarbu!

Organizatoriai kovose kviečia dalyvauti įvairiausio amžiaus ir profesijų žmones – nuo moksleivių iki senjorų. Labai laukiamos komandų iš seniūnijų.

2014-aisiais metais tęsiamos Europos piliečių metų veiklos, gegužės 25 d. vyks Europos Parlamento rinkimai, tad tos komandos, kurios savo sudėtyje turės bent vieną dalyvį, turėsiantį teisę pirmą kartą balsuoti EP rinkimuose, gaus papildomą tašką.

Kiekvienas iš penkių per turnyrą vykstančių klausimų turų bus skirtingas: pirmajame skambės bendrieji klausimai, antrasis ir trečiasis turai atspindės tam tikrą visus 10 klausimų vienijančią temą. Ketvirtasis turas bus vaizdinis – jo klausimų pagrindas bus nuotraukos, vėliavos, logotipai ir kita vaizdinė informacija.

Galiausiai, penktajame ture, žaidėjai turės spręsti garsines mįsles – skambės muzikos kūriniai, dainos, kalbos ir pan.

„Europrotai“ vienu metu vyks penkiasdešimtyje Lietuvos miestų ir miestelių.

Žaidimą Visagine organizuoja Visagino Europe Direct informacijos centras, Visagino kultūros centras ir Visagino Intelektualių žaidimų klubas.

Daugiau informacijos apie „Europrotų“ žaidimo taisykles rasite http://www.pazinkeuropa.lt/kiti-projektai/2014-m-europrotu-pavasario-sezonas-vietos-ir-laikai-978 .

Visagino Europe Direct informacijos centro informacija
 


 

Kontaktai

Taikos pr. 21,
LT- 31107  Visaginas

tel.: (8 386) 72758,

(8 386) 75393;

tel./faks. (8 386) 72969

el. paštas verdene@dkd.lt

 

Kaip mus rasti

Apie gimnaziją

(misija, vizija, filosofija, kultūra)

 

Apklausos

Paskutinis atnaujinimas

2014-06-18

Lankytojai

 free web counter Counter Powered by  RedCounter