Lilija Ramanauskienė 2015 metų Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio
„Tarnaukite Lietuvai“ laureatė

   Mūsų gimnazijos istorijos ir pilietiškumo ugdymo mokytoja Lilija Ramanauskienė tapo 2015 metų Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureate už pilietinę iniciatyvą valstybės stiprinimo labui.
     Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliai „Tarnaukite Lietuvai“ bus įteikti 2015 m. kovo 30 d. 15 val. iškilmingame renginyje Panevėžio J. Miltinio dramos teatre.

    Daugiau skaitykite http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8469&p_d=155037&p_k=1


Pakeisti elektroninių paštų adresai   

    Nuo 2015 m. kovo 1 d.  Visagino ,,Verdenės“ gimnazijoje bus pakeisti elektroninių paštų adresai, paliekant ir senuosius galioti  iki 2015 m. liepos 5 d.

Naujas el. paštas

 Adresatas

Buvęs el. paštas 

elvyra.telksniene@dkd.lt

Direktorė

elvyra@dkd.lt

vida.kumpiene@dkd.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

pavad.verdene@dkd.lt

aldona.mikstiene@dkd.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

aldonam@dkd.lt

gene.mirosnikova@dkd.lt

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

gene@dkd.lt

danute.svidinskaite@dkd.lt

Raštinės vedėja

rastine@dkd.lt

irina.budajeva@dkd.lt

 

Vyriausioji buhalterė

zydre.verdene@dkd.lt

irina.mivovan@dkd.lt

 

Valgyklos vedėja

laborantas@dkd.lt

laura.vaikeniene@dkd.lt

 

Socialinė pedagogė

socpedag@dkd.lt

vida.vikonyte@dkd.lt 

Bibliotekininkė

ic.verdene@dkd.lt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


     Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-35 bazine mokykla 2015 m. brandos egzaminų sesijai paskirta Visagino „Verdenės“ gimnazija, Taikos pr. 21,  LT-31107 Visaginas, (el.  pavad.verdene@dkd.lt, verdene@dkd.lt, tel. 8 386 75393, 8 386 72758, 8 607 86747). Plačiau...


Kultūros edukacijos savaitė „Menų dūzgės“

        2015 m. kovo 30–balandžio 3 d. antrą kartą vyks kultūros edukacijos savaitė „Menų dūzgės“. Ji rengiama bendradarbiaujant Lietuvos Respublikos kultūros, švietimo ir mokslo ministerijoms, Ugdymo plėtotės centrui.
    Savaitės renginiuose pedagogai įžvelgs naujų mokymosi netradicinėse erdvėse galimybių, tobulės išbandydami edukacines programas, dalyvaudami seminaruose, kūrybinėse dirbtuvėse, diskusijose. Nauja tai, kad mokytojai galės pasimėgauti žymiausių Lietuvos menininkų kūryba. Kviečiame bendrojo ir neformaliojo ugdymo mokytojus susipažinti su renginių kalendoriumi, registruotis bei informuoti savo bendruomenes. 

Informacija iš UPC NAUJIENLAIŠKIO
2015 m. kovo 13 d. Nr. 7 (116)

Nauji mokymosi objektai svetainėje
„Lietuvių kalba 5–7 klasėms“

    Jau galima ugdymui taikyti svetainės „Lietuvių kalba 7–8 klasėms“ naujausios temos „Omega, Alfa, Iks ir Fiks“ mokymosi objektus. Temoje svarstoma, ar galima įminti visas pasaulio paslaptis. Svetainė kuriama Ugdymo plėtotės centrui vykdant projektą „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro 5–8 klasių mokinių esminių kompetencijų ugdymas".

Mokiniai kviečiami kurti skaitmeninius žemėlapius

    Mokiniai kviečiami dalyvauti skaitmeninių žemėlapių kūrimo konkurse. Jo tikslas – skatinti mokinius pažinti savo gimtąją vietą, kraštą ir Lietuvą, domėtis geografija ir geografinėmis informacinėmis sistemomis. Konkursą skelbia UAB „Hnit-Baltic“, Ugdymo plėtotės centras ir Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Kartografijos centras .

Edukacinė programa parodoje „Absoliuti tekstilė“

    2015 m. vasario 3–gegužės 31 d. Taikomosios dailės muziejuje veikia edukacinė programa parodoje „Absoliuti tekstilė“. Mokinių grupės analizuos XVII–XXI a. lietuvių tekstilės raidos laikotarpius, savitumą, žinomiausių autorių kūrybą. Praktinių užsiėmimai bus skirti kūrybai. Jų temos: „Gobelenas“, „Audinių
marginimas ir apdaila“, „Vilnos vėlimas“. Mokiniai kviečiami į akciją „Mes tikrai mylime Lietuvą“.

Informacija iš UPC NAUJIENLAIŠKIO
2015 m. vasario 4 d. Nr. 4 (113)

„Mokausi iš kino“ 20112013 m. projektas

    Mokyklos kviečiamos užsisakyti filmo peržiūras ir diskusijas po jų, paskatinti vaikus prisiminti, kaip mokyklas lankė jų seneliai, kaip ilgai į jas anksčiau keliaudavo atokiuose kaimuose gyvenantys vaikai. Vilniaus, Kauno ir Panevėžio mokyklas projekto „Mokausi iš kino“ rengėjai kviečia užsisakyti filmo peržiūras svetainėje www.mokausiiskino.lt nurodytais kontaktais nuo 2015 metų sausio 26 dienos.

Informacija iš UPC NAUJIENLAIŠKIO
2015 m. sausio 23 d. Nr. 3 (112) 


      „Dėl draudimo mokykloje ir jos teritorijoje vartoti, turėti ar kitaip perduoti energetinius gėrimus įtraukimo į mokyklų vidaus tvarkos dokumentus bei mokymo sutartis“

    Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas), atsižvelgdamas į Lietuvoje nuo 2014 m. lapkričio 1 d. įsigaliojusį draudimą jaunesniems kaip 18 metų asmenims parduoti, nupirkti ar kitaip perduoti energinius gėrimus, siūlo mokykloms į mokyklos vidaus tvarkos dokumentus bei mokymo sutartis įtraukti draudimą vartoti energinius gėrimus bei jų turėti ar kitaip perduoti mokykloje ir jos teritorijoje. Taip pat tikslinga informuoti ir mokinių tėvus apie energinių gėrimų vartojimo keliamą pavojų vaikų sveikatai.


Skaityti...


 

VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJA – 2015 METŲ BRANDOS EGZAMINŲ BAZINĖ MOKYKLA VISAGINO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE

(atsisiųsti pdf formatu)

(atsisiųsti prašymo formą doc formatu)

         Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-35 bazine mokykla 2015 m. brandos egzaminų sesijai paskirta Visagino „Verdenės“ gimnazija, Taikos pr. 21,  LT-31107 Visaginas, (el.  pavad.verdene@dkd.lt, verdene@dkd.lt, tel. 8 386 75393, 8 386 72758, 8 607 86747)

         Bazinė mokykla – mokykla, priimanti eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuojanti ir vykdanti mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą.

         Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.

        Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti pagrindinės sesijos metu (2015 m. gegužės 9 d. - birželio 17 d.) iki 2015 m. kovo 3 d. pateikia prašymą Visagino ,,Verdenės“  gimnazijos  direktoriui (Taikos pr. 21; darbo laikas 8.00 – 17.00 (pertrauka 12.00-13.00) informaciją teikia direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Kumpienė tel. 8 607  86747, 8 386 75393 ).

     Kartu su prašymu bazinės mokyklos direktoriui eksternas privalo pateikti:

1.    Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;

2.    Vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą; profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);

3.    Užsienio kvalifikacijų atveju, bent vieną iš 3.1–3.3 punktuose nurodytų dokumentų ar patvirtintą jo kopiją:

3.1.  Švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo;

3.2.   Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;

3.3.   Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui;

4.    Užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys);

5.    Kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus. Eksternas sumoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą (Visagino ,,Verdenės“ gimnazija, kodas 190243519, sąskaitos Nr. LT53 7300 0100 0262 0139, mokėjimo paskirtyje pažymėti ,,už BE“);

Pasibaigus prašymų teikimo laikui, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios (2015 m. birželio 22 d.), eksternas galės kreiptis į Kauno miesto bazinės mokyklos vadovą. Egzaminus teks laikyti pakartotinės sesijos metu (2015 m. birželio 22 d.- liepos 7 d.) Kauno miesto bazinėje mokykloje.

          Informacija apie 2015 m. brandos egzaminus pateikta Nacionalinio egzaminų centro tinklalapyje www.nec.lt.

              Atsakymus į rūpimus klausimus taip pat galite sužinoti Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 216 kab.  arba telefonu  8 386 32450 (vyriausioji specialistė Žana Šeina).

 

Kontaktai

Taikos pr. 21,
LT- 31107  Visaginas

tel.: (8 386) 72758,

(8 386) 75393;

tel./faks. (8 386) 72969

el. paštas verdene@dkd.lt

 

Kaip mus rasti

Apie gimnaziją

(misija, vizija, filosofija, kultūra)

 

 

Apklausos

Paskutinis atnaujinimas

2015-03-23

Lankytojai

 free web counter Counter Powered by  RedCounter