MOKSLO METŲ PRADŽIOS ŠVENTĖ

Gimnazijos direktorės sveikinimas

 

Švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės sveikinimas Rugsėjo 1-osios proga

 

2015−2016 m. m.

Kviečiame susipažinti su atnaujintais gimnazijos nuostatais! GIMNAZIJOS NUOSTATAI

( 2015 m. liepos 16 d. patvirtinti ir įregistruoti Juridinių asmenų registre)

 

1. Iki rugsėjo 15 d. mokiniai klasės auklėtojui turi pateikti pažymą apie sveikatą.

 

2. Dokumentai:

VISAGINO ,,VERDENĖS“ GIMNAZIJOS 20152016 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS (Patikslintas projektas)
DALYKŲ MODULIŲ IR PASIRENKAMŲJŲ DALYKŲ PASIŪLA 20152016 m. m. (Projektas)

2015–2016 mokslo metų PRIVALOMAI IR LAISVAI PASIRENKAMŲ pamokų, skirtų ugdymo poreikiams tenkinti, pasirinkimas

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO UŽSIĖMIMŲ PASIŪLA 20152016 m. m.


3. Apie vadovėlių išdavimą 2015–2016 mokslo metams
    Vadovėlius 1–7 klasių mokiniams iš vadovėlių saugyklos paims ir jiems rugsėjo mėn. pradžioje išduos klasių auklėtojai.
    8–IV klasių mokiniai, grąžinę visas knygas ir vadovėlius bibliotekai (informacijos centrui), vadovėlius paims patys, prieš tai užsirašę į eilę. Užsiregistruoti galima bibliotekoje arba telefonu (8 386) 72383 (TEO, bendras budėtojų ir bibliotekos tel.) nuo rugpjūčio 18 d. Vadovėlių išdavimas 8–IV klasių mokiniams prasidės rugpjūčio 24 d.
    Mokiniai, paėmę vadovėlių papildomiems visos vasaros darbams, juos turi grąžinti bibliotekai iki rugpjūčio 28 d.
    Bibliotekos skolininkai vadovėlius galės gauti tik grąžinę visas knygas ir vadovėlius už 2014–2015 mokslo metus. Asmenys, pametę ar sugadinę vadovėlį (knygą), privalo pakeisti jį tokiu pat nauju arba bibliotekininkų pripažintu lygiaverčiu.

Informaciją parengė gimnazijos bibliotekininkė Vida Vikonytė
 

4. Kita informacija:

Nuo 2015 m. balandžio 7 d. vykdomas mokinių priėmimas į Visagino „Verdenės“ gimnaziją 20152016 m. m.

INFORMACIJA APIE VAIKO BRANDUMO ĮVERTINIMĄ BŪSIMŲJŲ PIRMOKŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS)


Saugiausia Visagino mokykla“

    2014–2015 m. m. konkursoSaugiausia Visagino mokykla“ nugalėtoja paskelbta Visagino Verdenės“ gimnazija.

    Penktus metus iš eilės Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Visagino policijos komisariatas vykdo projektą „Saugiausia Visagino mokykla". Tai kasmetinis konkursas, vykdomas tarp Visagino bendrojo lavinimo mokyklų bendruomenių. Jo tikslas – kasmet išrinkti saugiausią Visagino mokyklą, kurios bendruomenės patirtis kuriant saugią aplinką galėtų būti perduodama ir kitoms miesto mokykloms. Šiuo projektu siekiama skatinti mokyklas aktyviai kurti saugią aplinką, gerinti mokyklų ir policijos bendradarbiavimą, vykdyti mokinių teisinį švietimą, mažinti mokinių, kurie yra linkę daryti teisės pažeidimus, skaičių bei skatinti mokinius tobulinti savo saugaus eismo žinias ir įgūdžius.


Pakeisti elektroninių paštų adresai   

    Nuo 2015 m. kovo 1 d.  Visagino ,,Verdenės“ gimnazijoje bus pakeisti elektroninių paštų adresai, paliekant ir senuosius galioti  iki 2015 m. liepos 5 d.

Naujas el. paštas

 Adresatas

Buvęs el. paštas 

elvyra.telksniene@dkd.lt

Direktorė

elvyra@dkd.lt

vida.kumpiene@dkd.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

pavad.verdene@dkd.lt

aldona.mikstiene@dkd.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

aldonam@dkd.lt

gene.mirosnikova@dkd.lt

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

gene@dkd.lt

danute.svidinskaite@dkd.lt

Raštinės vedėja

verdene@dkd.lt

irina.budajeva@dkd.lt

 

Vyriausioji buhalterė

zydre.verdene@dkd.lt

irina.mivovan@dkd.lt

 

Valgyklos vedėja

laborantas@dkd.lt

laura.vaikeniene@dkd.lt

 

Socialinė pedagogė

socpedag@dkd.lt

vida.vikonyte@dkd.lt 

Bibliotekininkė

ic.verdene@dkd.lt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


     Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-35 bazine mokykla 2015 m. brandos egzaminų sesijai paskirta Visagino „Verdenės“ gimnazija, Taikos pr. 21,  LT-31107 Visaginas, (el. p. pavad.verdene@dkd.lt, verdene@dkd.lt, tel. (8 386) 75 393, (8 386) 72 758, 8 607 86747). Plačiau...


      „Dėl draudimo mokykloje ir jos teritorijoje vartoti, turėti ar kitaip perduoti energinius gėrimus įtraukimo į mokyklų vidaus tvarkos dokumentus bei mokymo sutartis“

    Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas), atsižvelgdamas į Lietuvoje nuo 2014 m. lapkričio 1 d. įsigaliojusį draudimą jaunesniems kaip 18 metų asmenims parduoti, nupirkti ar kitaip perduoti energinius gėrimus, siūlo mokykloms į mokyklos vidaus tvarkos dokumentus bei mokymo sutartis įtraukti draudimą vartoti energinius gėrimus bei jų turėti ar kitaip perduoti mokykloje ir jos teritorijoje. Taip pat tikslinga informuoti ir mokinių tėvus apie energinių gėrimų vartojimo keliamą pavojų vaikų sveikatai.


Skaityti...


 

VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJA – 2015 METŲ BRANDOS EGZAMINŲ BAZINĖ MOKYKLA VISAGINO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE

(atsisiųsti pdf formatu)

(atsisiųsti prašymo formą doc formatu)

         Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-35 bazine mokykla 2015 m. brandos egzaminų sesijai paskirta Visagino „Verdenės“ gimnazija, Taikos pr. 21,  LT-31107 Visaginas, (el. p.   pavad.verdene@dkd.lt, verdene@dkd.lt, tel. (8 386) 75 393, (8 386) 72 758, 8 607 86747).

         Bazinė mokykla – mokykla, priimanti eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuojanti ir vykdanti mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą.

         Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.

        Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti pagrindinės sesijos metu (2015 m. gegužės 9 d.birželio 17 d.), iki 2015 m. kovo 3 d. pateikia prašymą Visagino Verdenės“ gimnazijos direktoriui (Taikos pr. 21; darbo laikas 8.00–17.00 (pertrauka 12.00–13.00). Informaciją teikia direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Kumpienė tel. 8 607  86747, (8 386) 75 393.

     Kartu su prašymu bazinės mokyklos direktoriui eksternas privalo pateikti:

1.    Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą.

2.    Vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą; profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje).

3.    Užsienio kvalifikacijų atveju, bent vieną iš 3.1–3.3 punktuose nurodytų dokumentų ar patvirtintą jo kopiją:

3.1.  Švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo.

3.2.   Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai.

3.3.   Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui.

4.    Užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys).

5.    Kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus. Eksternas sumoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą (Visagino Verdenės“ gimnazija, kodas 190243519, sąskaitos Nr. LT53 7300 0100 0262 0139, mokėjimo paskirtyje pažymėti už BE“).

Pasibaigus prašymų teikimo laikui, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios (2015 m. birželio 22 d.), eksternas galės kreiptis į Kauno miesto bazinės mokyklos vadovą. Egzaminus teks laikyti pakartotinės sesijos metu (2015 m. birželio 22 d.liepos 7 d.) Kauno miesto bazinėje mokykloje.

          Informacija apie 2015 m. brandos egzaminus pateikta Nacionalinio egzaminų centro tinklalapyje www.nec.lt.

              Atsakymus į rūpimus klausimus taip pat galite sužinoti Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 216 kab.  arba telefonu  (8 386) 32 450 (vyriausioji specialistė Žana Šeina).

 

INFORMACIJA APIE VAIKO BRANDUMO ĮVERTINIMĄ
BŪSIMŲJŲ PIRMOKŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS)

    Vadovaujantis Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-2173, pakeistu 2012-06-13 įsakymu Nr. V-971 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. ISAK-2173 „Dėl Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais nesukako 7 metai, brandumo mokytis pagal pradinio ugdymo programą įvertinimas atliekamas nuo gegužės 1 dienos iki rugpjūčio 31 dienos. Vaiko brandumo įvertinimas atliekamas Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro parengta standartizuota metodika lietuvių ar rusų kalba.

Visagino savivaldybėje vaiko brandumo įvertinimą atlieka Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologai. Tėvai (globėjai), pageidaujantys įvertinti vaiko brandumą, teikia prašymą Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro direktoriui. Prie prašymo prideda vaiko gimimo liudijimo/paso kopiją ir, jei yra, kitų specialistų pažymas. Brandumo įvertinimui tėvai turėtų registruotis Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centre arba telefonu 8 386 60099 darbo metu nuo balandžio 30 d.

Kontaktai

Taikos pr. 21,
LT-31107  Visaginas

tel.: (8 386) 72 758,

(8 386) 75 393;

tel./faks. (8 386) 72 969

el. paštas verdene@dkd.lt

 

Kaip mus rasti

Apie gimnaziją

(misija, vizija, filosofija, kultūra)

 

 

Apklausos

Paskutinis atnaujinimas

2015-09-01

Lankytojai

 free web counter Counter Powered by  RedCounter