,,Gegužė – mėnuo be smurto prieš vaikus“

Daugiau...


Ruošiamės 2015−2016 m. m.

 

VISAGINO ,,VERDENĖS“ GIMNAZIJOS 20152016 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS (Projektas)
DALYKŲ MODULIŲ IR PASIRENKAMŲJŲ DALYKŲ PASIŪLA 20152016 m. m. (Projektas)

2015–2016 mokslo metų PRIVALOMAI IR LAISVAI PASIRENKAMŲ pamokų, skirtų ugdymo poreikiams tenkinti, pasirinkimas

 

Nuo 2015 m. balandžio 7 d. vykdomas mokinių priėmimas į Visagino „Verdenės“ gimnaziją 2015-2016 m. m.

 

INFORMACIJA APIE VAIKO BRANDUMO ĮVERTINIMĄ
BŪSIMŲJŲ PIRMOKŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS)


Pakeisti elektroninių paštų adresai   

    Nuo 2015 m. kovo 1 d.  Visagino ,,Verdenės“ gimnazijoje bus pakeisti elektroninių paštų adresai, paliekant ir senuosius galioti  iki 2015 m. liepos 5 d.

Naujas el. paštas

 Adresatas

Buvęs el. paštas 

elvyra.telksniene@dkd.lt

Direktorė

elvyra@dkd.lt

vida.kumpiene@dkd.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

pavad.verdene@dkd.lt

aldona.mikstiene@dkd.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

aldonam@dkd.lt

gene.mirosnikova@dkd.lt

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

gene@dkd.lt

danute.svidinskaite@dkd.lt

Raštinės vedėja

rastine@dkd.lt

irina.budajeva@dkd.lt

 

Vyriausioji buhalterė

zydre.verdene@dkd.lt

irina.mivovan@dkd.lt

 

Valgyklos vedėja

laborantas@dkd.lt

laura.vaikeniene@dkd.lt

 

Socialinė pedagogė

socpedag@dkd.lt

vida.vikonyte@dkd.lt 

Bibliotekininkė

ic.verdene@dkd.lt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


     Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-35 bazine mokykla 2015 m. brandos egzaminų sesijai paskirta Visagino „Verdenės“ gimnazija, Taikos pr. 21,  LT-31107 Visaginas, (el.  pavad.verdene@dkd.lt, verdene@dkd.lt, tel. 8 386 75393, 8 386 72758, 8 607 86747). Plačiau...


      „Dėl draudimo mokykloje ir jos teritorijoje vartoti, turėti ar kitaip perduoti energetinius gėrimus įtraukimo į mokyklų vidaus tvarkos dokumentus bei mokymo sutartis“

    Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas), atsižvelgdamas į Lietuvoje nuo 2014 m. lapkričio 1 d. įsigaliojusį draudimą jaunesniems kaip 18 metų asmenims parduoti, nupirkti ar kitaip perduoti energinius gėrimus, siūlo mokykloms į mokyklos vidaus tvarkos dokumentus bei mokymo sutartis įtraukti draudimą vartoti energinius gėrimus bei jų turėti ar kitaip perduoti mokykloje ir jos teritorijoje. Taip pat tikslinga informuoti ir mokinių tėvus apie energinių gėrimų vartojimo keliamą pavojų vaikų sveikatai.


Skaityti...


 

VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJA – 2015 METŲ BRANDOS EGZAMINŲ BAZINĖ MOKYKLA VISAGINO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE

(atsisiųsti pdf formatu)

(atsisiųsti prašymo formą doc formatu)

         Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-35 bazine mokykla 2015 m. brandos egzaminų sesijai paskirta Visagino „Verdenės“ gimnazija, Taikos pr. 21,  LT-31107 Visaginas, (el.  pavad.verdene@dkd.lt, verdene@dkd.lt, tel. 8 386 75393, 8 386 72758, 8 607 86747)

         Bazinė mokykla – mokykla, priimanti eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuojanti ir vykdanti mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą.

         Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.

        Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti pagrindinės sesijos metu (2015 m. gegužės 9 d. - birželio 17 d.) iki 2015 m. kovo 3 d. pateikia prašymą Visagino ,,Verdenės“  gimnazijos  direktoriui (Taikos pr. 21; darbo laikas 8.00 – 17.00 (pertrauka 12.00-13.00) informaciją teikia direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Kumpienė tel. 8 607  86747, 8 386 75393 ).

     Kartu su prašymu bazinės mokyklos direktoriui eksternas privalo pateikti:

1.    Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;

2.    Vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą; profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);

3.    Užsienio kvalifikacijų atveju, bent vieną iš 3.1–3.3 punktuose nurodytų dokumentų ar patvirtintą jo kopiją:

3.1.  Švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo;

3.2.   Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;

3.3.   Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui;

4.    Užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys);

5.    Kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus. Eksternas sumoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą (Visagino ,,Verdenės“ gimnazija, kodas 190243519, sąskaitos Nr. LT53 7300 0100 0262 0139, mokėjimo paskirtyje pažymėti ,,už BE“);

Pasibaigus prašymų teikimo laikui, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios (2015 m. birželio 22 d.), eksternas galės kreiptis į Kauno miesto bazinės mokyklos vadovą. Egzaminus teks laikyti pakartotinės sesijos metu (2015 m. birželio 22 d.- liepos 7 d.) Kauno miesto bazinėje mokykloje.

          Informacija apie 2015 m. brandos egzaminus pateikta Nacionalinio egzaminų centro tinklalapyje www.nec.lt.

              Atsakymus į rūpimus klausimus taip pat galite sužinoti Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 216 kab.  arba telefonu  8 386 32450 (vyriausioji specialistė Žana Šeina).

 

INFORMACIJA APIE VAIKO BRANDUMO ĮVERTINIMĄ
BŪSIMŲJŲ PIRMOKŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS)

    Vadovaujantis Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-2173, pakeistu 2012-06-13 įsakymu Nr. V-971 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. ISAK-2173 „Dėl Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais nesukako 7 metai, brandumo mokytis pagal pradinio ugdymo programą įvertinimas atliekamas nuo gegužės 1 dienos iki rugpjūčio 31 dienos. Vaiko brandumo įvertinimas atliekamas Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro parengta standartizuota metodika lietuvių ar rusų kalba.

Visagino savivaldybėje vaiko brandumo įvertinimą atlieka Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologai. Tėvai (globėjai), pageidaujantys įvertinti vaiko brandumą, teikia prašymą Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro direktoriui. Prie prašymo prideda vaiko gimimo liudijimo/paso kopiją ir, jei yra, kitų specialistų pažymas. Brandumo įvertinimui tėvai turėtų registruotis Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centre arba telefonu 8 386 60099 darbo metu nuo balandžio 30 d.

Kontaktai

Taikos pr. 21,
LT- 31107  Visaginas

tel.: (8 386) 72758,

(8 386) 75393;

tel./faks. (8 386) 72969

el. paštas verdene@dkd.lt

 

Kaip mus rasti

Apie gimnaziją

(misija, vizija, filosofija, kultūra)

 

 

Apklausos

Paskutinis atnaujinimas

2015-05-21

Lankytojai

 free web counter Counter Powered by  RedCounter