Darbo užmokestis 

 

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS DARBO UŽMOKESČIO KLAUSIMAIS

 Nuo 2017 m. vasario 1 d. įsigaliojo naujas

 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMAS 
(2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198) nuoroda:

 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2d8b78b0e79411e68503b67e3b82e8bd

 

    Gimnazijos direktorės  2017 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-25 patvirtinti gimnazijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašai,  kur patvirtinti pareigybių pavadinimai bei kodai pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių (nuoroda:  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.445016) bei nustatyti pareigybių lygiai.

    Darbo užmokestis už 2017 m. vasario mėn.  vėliau  gali būti koreguojamas.

Visais klausimais konsultuoja ir skundus priima gimnazijos direktorė, vyriausioji buhalterė ir direktoriaus pavaduotojos ugdymui pagal kuruojamas sritis.
 

Pareigybė

Skaičius

Nustatytas vidutinis  mėnesinis darbo užmokestis 2015 m. eurais

Pastabos

Mokinio krepšelis:

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2

1311,43

 

Mokytojas

3

635,00

 

Vyresnysis mokytojas

8

683,22

 

Mokytojas metodininkas

31

856,73

 

Mokytojas ekspertas

2

1159,38

 

Pagalbos mokiniui specialistas

4

733,16

 

Mokytojo padėjėjas

9

357,49

 

Savivaldybės biudžetas:

Specialistai

12

303,34

 

Darbininkai

16

300,68

 

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. BIRŽELIO 27 D. NUTARIMO NR. 785 „DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO IR PASKIRSTYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  2013-08-28 nutarimas Nr. 790

 

DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2013 m. gruodžio 19 d.Nr. V-1254

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2013 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. V-1254 „DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2014 m. gruodžio 18 d. Nr. V-1229

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2013 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. V-1254 „DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2015 m. gruodžio 23 d.Nr. V-1334

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2013 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. V-1254 „DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2016 m. rugpjūčio 29 d. Nr. V-717

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMAS (2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198) (Nauja)

Paskatinimai ir apdovanojimai

 

Tarptautinės Mokytojų dienos proga 
Visagino savivaldybės mero padėkos raštais apdovanoti šie mokytojai:
Jelena Orlova
, rusų kalbos mokytoja metodininkė,
už pareigingumą ir atsakingumą bei gerą mokinių parengimą olimpiadoms ir konkursams
Lilija Ramanauskienė, istorijos mokytoja metodininkė,
už iniciatyvumą ir atsakingumą kuriant edukacines aplinkas, gerą mokinių parengimą olimpiadoms ir konkursams.


Tarptautinės Mokytojų dienos proga
Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus padėkos raštais apdovanoti šie mokytojai:
Daiva Maldžiuvienė
, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė,
už kūrybiškumą, iniciatyvumą, etnokultūros idėjų sklaidą;
Svetlana Fedorenko, specialioji pedagogė,
už kvalifikuotą pagalbos teikimą specialiųjų poreikių mokiniams.


Tarptautinės Mokytojų dienos proga
Visagino savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus padėkos raštais apdovanoti šie mokytojai:
Eugenija Kazėnienė
, matematikos vyresnioji mokytoja,
už ugdymo programų individualizavimą ir pritaikymą įvairių gabumų vaikams;
Vytautas Pavasaris, fizikos vyresnysis mokytojas,
už ilgametį kryptingą darbą su gabiais mokiniais ir dalyvavimą projektinėje veikloje.

 

Gimnazijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. P-56 „Dėl vienkartinių piniginių išmokų“ nuobaudų neturintys darbuotojai paskatinti vienkartinėmis išmokomis iš mokinio krepšelio ir savivaldybės biudžeto lėšų ekonomijos.