Gimnazijos istorija

 

            

Gimnazijos istorija iki 2013 m.

LIETUVIŠKOSIOS MOKYKLOS KELIO VISAGINE 35-erių metų jubiliejaus akimirkos

Gimnazijos istorija 20132014 m. m. (įvykių archyvas)

Gimnazijos istorija 20142015 m. m. (įvykių archyvas)

Gimnazijos istorija 20152016 m. m. (įvykių archyvas)

 

 

Gimnazijos istorija iki 2013 m.

1978 m. Sniečkaus 1-osios vidurinės mokyklos (direktorius – Viktoras Frolovas, direktoriaus pavaduotoja – Danutė Šereikienė, užklasinio darbo organizatorius – Georgijus Mackevičius) patalpose buvo įsteigtos lietuviškos klasės. Išleistos 3 abiturientų laidos.

1983–1984 m. m. – lietuviškos klasės perkeltos į 2-ąją vidurinę mokyklą (direktorius – Georgijus Mackevičius, lietuviškų klasių direktoriaus pavaduotoja – Danutė Šereikienė). 2-ojoje vidurinėje mokykloje išleistos 6 abiturientų laidos.

1984–1985 m. m. pradėjo veikti etnografijos būrelis, kuriam vadovavo lietuvių kalbos mokytojos Vilma Butavičienė ir Stasė Černiauskienė. 1985 m. direktoriaus pavaduotoja paskirta Elvyra Telksnienė.

1985–1986 m. m. mokykloje susikūrė moksleivių ir suaugusiųjų šokių kolektyvai (vadovė – Irena Butkuvienė), kurie pirmą kartą dalyvavo miesto ir zoninėse dainų šventėse. Buvo atidarytas etnografijos muziejus. Jo įkūrėja ir lietuviškų tradicijų puoselėtoja – lietuvių kalbos mokytoja Stasė Černiauskienė.

1988 m. mokyklos 10-mečio proga dailės mokytoja Birutė Rukšėnienė sukūrė  mokyklos emblemos eskizą: baltame fone, tarsi neprirašytame popieriaus lape (jaunas miestas, nauja mokykla) švietė užrašas „Visagino“, mokyklos vardą „Lietuvių vidurinė“ skelbė mokyklinis varpelis,  dešinėje – tautinių spalvų juosta, jungianti Visaginą – įvairiatautį miestą su visa Lietuva. Mokykloje visi dalykai dėstomi lietuvių kalba, puoselėjamos lietuvių tradicijos, papročiai, organizuojami tautinių bei valstybinių švenčių minėjimai. Tokia mokykla mieste buvo vienintelė.  

1989 m. lietuvių mokykla persikelia į atskiras patalpas. Sniečkuje atidaroma atskira lietuviškoji mokykla – SNIEČKAUS 6-OJI VIDURINĖ. Mokyklos direktorė – Elvyra Telksnienė, pavaduotojos ugdymui: Vida Kumpienė, Aldona Mikštienė, pavaduotoja ūkiui – Genė Mirošnikova.

1989–1990 m. m. mokyklos emblemos eskizas buvo patobulintas ir paskelbtas mokyklos emblema.

1993–1994 m. m. buvo kuriamos naujos tradicijos, pratęsiamos senosios. Mokytojų dienos proga pradėtos organizuoti savivaldos dienos, užmezgami ryšiai su Švenčionių Zigmo Žemaičio mokykla-gimnazija. Išrinkta Mokyklos taryba.

1996 m. pradėtas leisti mokyklos laikraštis „Vėjavaikis“. Iniciatorė bei pirmoji redaktorė – XIX laidos abiturientė Viktorija Razgulina.

19971998 m. m. mokykla dalyvavo „Atviro pasaulio“ projekto veikloje. Bendradarbiavo su Vidiškių vidurine mokykla, užmezgė ryšius su Danijos Kiogės miesto gimnazija, kurios moksleiviai lankėsi mūsų mokykloje, o mūsų – Danijoje. „Atviro pasaulio“ projekto veikoje aktyviai dalyvavo XIX laidos abiturientai ir mokytojai Irena  Bikulčiūtė, Leonida Tolvaišienė, Vilma Butavičienė, direktorė Elvyra Telksnienė ir pavaduotoja Aldona Mikštienė. Dalyvauta LR ŠMM organizuojamuose vaikų socializacijos (vasaros poilsio organizavimo) programų konkursuose. „Pelėdžiuko“ ir „Sedulos“ stovyklų programoms vykdyti skiriamos lėšos. „Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos“ programų konkursuose „Sakalų“ stovyklai taip pat gauta lėšų. Dalyvauta sveikos gyvensenos įtvirtinimo mūsų ugdymo institucijoje bei „Sniego gniūžtės“, „Teisė rinktis“ programose. Buvo taikomos naujos, netradicinės mokinių žinių vertinimo sistemos. Tai „taškinė“, kurią taikė mokytoja V. Butavičienė lietuvių kalbos pamokose ir E. Telksnienė biologijos pamokose, kūno kultūros mokytojai (D. Ramanauskienė, A. Miačin, V. Luneckienė),  technologijų mokytojai (R. Žilinskas, J. Dervinienė), pradinių klasių mokytoja O. Rakštelytė bei „žalių“ („spalvotų“) pažymių sistema, taikyta užsienio kalbų pamokose (mokytojos I. Bikulčiūtė, M. Niparavičienė, L. Tolvaišienė). Apie šių vertinimo sistemų taikymą 1997–1998 m. m. buvo organizuota konferencija Visagino miesto pedagogams, dalyvavo ir Vidiškių vidurinės mokyklos mokiniai bei mokytojai.

1998 m. Visagino lietuviškoji vidurinė mokykla sutiko 20-ąjį jubiliejų. Per 20 metų lietuvių vidurinė mokykla Visagine išaugo. Buvo dirbama dviem pamainomis. Pradinės klasės glaudėsi buvusio IV darželio patalpose. Jubiliejiniais 1998 metais mokyklai suteiktas VERDENĖS vardas. Buvo siūlomi įvairūs vardai: Medeinos, Pušyno, Diemedžio, Versmės, Žaltvykslės, Varpo, Ramybės. Bet balsų dauguma buvo išrinktas Verdenės vardas – gilią prasmę turintis versmės, šaltinio sinonimas. Pakeitus mokyklos vardą, pakeista ir mokyklos emblema. Paskelbtą naujos emblemos eskizų konkursą laimėjo eskizas, kuriame vaizduojamas indas, pilnas vandens – žinių šaltinis, atversta knyga – mokslo troškimas, arba išskrendantys ir tolstantys paukščiai – mokyklą baigusieji abiturientai, ir plunksna, kuria rašoma mokyklos istorija, arba ištryškusi vandens srovė. Spalvos taip pat simbolizuoja vandenį (mėlyna spalva) bei meilę savo mokyklai (raudona spalva). Vėliau dailės mokytoja V. Inozemceva eskizą patobulino.

Nuo 2000 m. mokykloje vykdomas profilinis mokymas. Moksleiviai gali rinktis humanitarinio profilio lituanistinę, šiuolaikinių kalbų, socialinių mokslų ir realinio profilio tiksliųjų ar gamtos mokslų bei technologines pakraipas. Pradinėse klasėse pradėtas įgyvendinti kryptingas meninis ugdymas, po metų 2-ųjų klasių moksleivių grupės pradėjo ankstyvąjį užsienio kalbų (anglų, vokiečių) mokymąsi.

2001-ųjų  metų rudenį užbaigta mokyklos priestato statyba. Priestate veikia 2 sporto salės su balkonais, dailės studija, informacijos centras: erdvi biblioteka, vadovėlių saugykla, kompiuterizuota skaitykla, 3 technologijų: modernios metalo ir medžio dirbtuvės, buities darbų,  5 užsienio kalbų, 1 psichologijos, 2 informatikos, 1 matematikos kabinetas. Ypatingas dėmesys skiriamas moksleivių sveikatos stiprinimui. Sporto užsiėmimai – vieni populiariausių mokykloje. Mokykla įtraukta į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. Nuo 1997 m. vykdoma Sveikos gyvensenos programa.

2003 metais mūsų ugdymo įstaiga pertvarkyta ir pritaikyta moksleiviams, turintiems negalę. 

Mokykloje verda kultūrinis gyvenimas. Kasmet organizuojamos Rugsėjo 1-osios – naujų mokslo metų pradžios, Mokytojų dienos, Užgavėnių, Šimtadienio, Paskutinio skambučio šventės, karnavalai, susitikimai su buvusiais mokyklų mokiniais, „Metų mokytojo“ rinkimai.

2003–2004 m. m. šventė 25-erių metų jubiliejų.

Mokykla organizuoja ir aktyviai dalyvauja rengiamuose projektuose, seminaruose, kursuose, rašo individualias programas ir palaiko ryšius su partneriais iš užsienio. Puikūs ryšiai su Latvijos Kraslavos ir Daugpilio gimnazijomis,  Estijos Veru Kroicvaldo gimnazija.

2002–2004 m. mokykla dalyvauja tarptautiniame projekte „Hallo Nachbam“, bendrauja su Kraslavos gimnazija Latvijoje.

2004–2007 m. mokykla dalyvauja tarptautiniame mokykliniame projekte „Sienų kirtimas kuriant europietišką identiškumą“.

2005–2006 m. mokykla dalyvauja tarptautiniame projekte „Europa – Heimat und Fremde“.

Mūsų mokykloje organizuojamos technologijų, jaunųjų dailininkų, respublikinė biologijos ir informatikos olimpiados. Kas antri metai mokykloje organizuojama tarptautinė vaikų folkloro šventė „Martynas, 2005 m. vyko jubiliejinė, 5-oji, tarptautinė šventė (mokyklos folkloro kolektyvas Martyno dieną pamini kasmet: vienais metais rengiama respublikinė ar apskrities vaikų folkloro šventė, kitais – tarptautinė).

Mokykloje yra modernus informacijos centras su kompiuterizuota skaitykla. Džiugu, kad prie mokyklos bibliotekos fondo kaupimo prisideda mokyklos bendruomenė aktyviai dalyvaudama rengiamose akcijose, kurių daugelis jau tapo tradicinės. Mokyklos bibliotekininkei Laimutei Čivilienei už reikšmingas iniciatyvas metodinio darbo organizavimo srityje, aukštą bibliotekoje teikiamų paslaugų lygį paskirta Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos paskatinamoji premija.

Lietuvos gimnazijų ir vidurinių mokyklų reitinge, sudarytame remiantis Vilniaus universiteto Skaičiavimo centro (pagal Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrojo priėmimo organizavimo rezultatus) pateiktais duomenimis, Nacionalinio egzaminų centro statistika apie 2005 m. absolventus, Visagino „Verdenės“ vidurinė mokykla užima 208-ą vietą iš 533.

2005 m. mokyklos folkloro ansamblis „Sedula“ (vadovė Vilma Butavičienė) tapo 2005 metų „Aukso paukštės“ laureatu (nominacija GERIAUSIAS VAIKŲ IR JAUNIMO FOLKLORO ANSAMBLIS).

2006 m.  gruodžio 15 d. iškilmingai atidarytas į naujas patalpas persikėlęs etnografijos ir mokyklos istorijos muziejus.

 Kasmet mokyklos bendruomenės nariai aktyviai dalyvauja įvairiuose prevenciniuose projektuose: „Aš galiu“, „Moksleiviai prieš AIDS“, „Teisė rinktis“, „Laisvalaikis mokykloje“, „Vaikystės sapnai“, „Pažinkime gimtinę“, „Mes kviečiame gyventi gražiau“ ir t. t. Iniciatyvumu ir aktyvia veikla pasižymi mokyklos savivaldos institucijos: mokyklos taryba, seniūnija, tėvų komitetas. 

Tarp Lietuvos geriausiųjų abiturientų yra keturi  mūsų gimnazijos mokiniai:
                      2003-2004 m. m. Aurelija Augulytė,

             2005-2006 m. m. Skaidrilė Grigaitė,

             2007-2008 m. m. Ksenija Fedorenko,

             2009-2010 m. m. Dmitrij Chomičik.

Kiekvienais metais mūsų mokiniai džiugina savo pasiekimais šalyje, regione, mieste. 

2008 m. kovo  20 d. iš Švietimo plėtotės centro direktoriaus ir projekto vadovės gauta pažyma, kad mūsų mokykla dalyvavo Švietimo plėtotės centro 2006–2008 m. vykdomame projekte „Ugdymo turinio IKT pagrindu kūrimas ir diegimas, remiantis integruoto gamtos mokslų kurso 5-6 klasės mokiniams pavyzdžiu“.

2008 m. balandžio 29 d. Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis komisijos posėdyje mūsų mokyklos sveikatos stiprinimo programa įvertinta teigiamai ir sveikatą stiprinančios mokyklos pažymėjimas pratęstas 5 metams.

2008 m. balandžio 29 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-76 nuo 2008 m. gegužės 1 d. Visagino specialiojo ugdymo ir socializacijos centro „Vilties šaltinis“ specialiojo ugdymo skyriaus lavinamųjų klasių mokiniai pervesti į Visagino „Verdenės“ vidurinę mokyklą.

2008m. lapkričio mėnesį mūsų mokykla įtraukta į Vidurinio ugdymo programos, įgyvendinamos mokyklose, akreditavimo planą.

2008-ieji paskelbti GERŲ DARBŲ MOKYKLOS GARBEI  METAIS. Šiais metais mūsų mokykla šventė 30-mečio jubiliejų.

2008 m. gruodžio 30 d. išėjo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro  įsakymas Nr. ISAK-3533 „Dėl Visagino „Verdenės“ vidurinės mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos“. Mūsų mokyklos vykdoma vidurinio ugdymo programa buvo akredituota.
     2009 m. sausio 29 d. Visagino savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. TS-5, kuriuo nusprendė nuo 2009 m. kovo 1 d. Visagino „Verdenės“ vidurinės mokyklos tipą pakeisti į gimnaziją, o  Visagino „Verdenės“ vidurinės mokyklos pavadinimą į Visagino „Verdenės“ gimnaziją.

Nuo 2009 m. kovo 1 d. vadinamės VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJA.
Nuo 2009 m. vasario 2 d. Visagino ,,Verdenės” gimnazijoje įsteigta savanoriška jaunimo organizacija – JPR (Jaunieji policijos rėmėjai), kuri padeda mokyklos bendruomenei bei teisėsaugos institucijoms įgyvendinti nepilnamečių nusikalstamumo, smurto, patyčių, psichoaktyvių
medžiagų vartojimo prevenciją. Šiai organizacijai priklauso 16 (10-11 kl.) mokinių.
      2009 m.  gegužės 21 d. įvyko gimnazijos inauguracija.

2010 m. gegužės 21 d. gimnazija šventė pirmąjį savo gimtadienį.

      2010 m. gegužės 26 d. Lietuvos žaliųjų judėjimo GMP koordinatorius mūsų gimnazijai įteikė Žaliąją vėliavą. Lietuvos Žaliųjų judėjimo Gamtosauginių mokyklų programos tarybos sprendimu mūsų gimnazijai paskirti Gamtosauginių mokyklų programos apdovanojimai – Žalioji vėliava ir Aplinkosauginio švietimo fondo sertifikatas. Tai – visų mūsų bendrų pastangų  įvertinimas ir paraginimas nesustoti, siekti dar daugiau. Įgiję patirties, kitais mokslo metais dirbsime dar kryptingiau, labiau susiklausę, skleisime patirtį ir kitoms ugdymo įstaigoms. Visagino „Verdenės“ gimnazijos GMP koordinatorė – biologijos  vyr. mokytoja Jolanta Sadauskienė.
      2010
-2012 m. mūsų gimnazijos pedagogų komanda dalyvavo respublikiniame projekte „Pagrindinio ugdymo  pirmojo koncentro (5-8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“.

      2013 m. lapkričio mėnesį organizuotas renginys, skirtas LIETUVIŠKOSIOS MOKYKLOS KELIO VISAGINE 35-erių metų jubiliejui pažymėti.  

 

Kai takas užželia žole

Ir jo jau nebegali rasti akys,

Kažkas palieka...

 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Belieka prisiminti,

Kad čia kadaise buvo takas...

                                                                                                 

       Ne kartą pakeitusi savo vardą, bet vis ta pati, tik jau  šiandieninė „VERDENĖ“ sulaukė visų laidų abiturientų, buvusių ir esamų mokytojų bei darbuotojų renginyje, skirtame pažymėti LIETUVIŠKOSIOS MOKYKLOS KELIO VISAGINE 35-erių metų jubiliejui.

 

      2013 m. lapkričio 22 d. 18.00 val. šv. Mišios Šv. Apaštalo Pauliaus parapijos bažnyčioje

   

   

   

 

2013 m. lapkričio 23 d. 16 val. nueito lietuviškosios mokyklos kelio Visagine prisiminimas

Pradžių pradžia - kelionė prasideda. Sniečkaus I-oji vidurinė mokykla

     

   

   

   

   

   

   

   

           Keliaujame toliau... Sniečkaus II-oji vidurinė mokykla

 

   

   

   

   

   

 

  Eisena

 

    

   

   

   

   

 

          Kelionė tęsiasi... Sniečkaus /Visagino 6-oji/lietuvių/„Verdenės“ vidurinė mokykla/gimnazija

 

   

 

          LIETUVIŠKOSIOS MOKYKLOS KELIO VISAGINE 35-mečio minėjimas „Prisiminimų gatvė“

 

   

   

   

   

   

   

         

       

   

       

   

   

 

   

SCHOOL HISTORY

 

In 1978 in the building of Snechkus 1-st secondary school (the Head – Victor Frolov, the Vice – Principal Danute Shereikiene, the Facilitator of Out-of-school Activities - Georgij Mackevichus) the Lithuanian school was opened.

1983-1984 school year – the new page in the history of the school: the Lithuanian forms moved to another building – the Second Secondary School (the Head - Georgijus Mackevichus, the Vice – Principal for Lithuanian forms – Danute Shereikiene). There were two series of graduates in the 2nd School. 

In 1989 the Lithuanian School moved to the separate building. In Snechkus town the separate Lithuanian school was opened – THE SNECHKUS 6TH SECONDARY SCHOOL. The Head – Elvyra Telksniene, the Vice – Principals of the Administrative Part of the School – Vida Kumpiene, Aldona Mikshtiene, the Vice – Principal of the Economic Part of the School – Gene Miroshnikova.  
In 1998 anniversary year the school was given the title `VERDENES`.
In the autumn of 2001 the construction of the school’s additional building was completed.
In 2003-2004 school year the school celebrated its 25th jubilee. 
The School actively participates not only in the town and countries events, but also is known abroad. It organizes and participates in the projects, seminars, courses, creates the programmes and cooperates with the foreign colleagues. 

From 2004 till now the School participates in international and local projects as well as in seminars and competitions.

On the 15th of December in 2006 the new Ethnography Museum and the School History Museum were opened and moved to the new rooms.

Between the best Lithuanian graduates there are four students of our school:

2003-2004 school year – Aurelija Augulytė,

2005-2006 school year – Skaidrilė Grigaitė,

2007-2008 school year – Ksenija Fedorenko,

2009 -2010 school year - Dmitrij Chomčik.

 On the 29th of January in 2009 the Council of Municipality of Visaginas town made the resolution Nr. TS - 5 according to which from the 1st of March 2009 year the type `Visaginas Secondary School` is changed to the type `gymnasium` and the title Visaginas Secondary School `Verdenes` is changed to Visaginas Gymnasium `Verdenes`.  

From the 1st Mach of 2009 we are called VISAGINAS GYMNASIUM `VERDENES`.

In 2009 the solemn inauguration of the Gymnasium was hold.

The authors of the Gymnasium hymn which was written in 2009 are the Head of the Gymnasium – Elvyra Telksniene, the teacher of the Lithuanian language – Jadvyga Neshukaitiene, the music was written by teacher Aurelija Shinkuniene. 

The School Community consists of School Management (The Head – Elvyra Telksniene, the Vice – Principals of the Administrative Part of the School – Vida Kumpiene, Aldona Mikshtiene, the Vice – Principal of the Economic Part of the School – Gene Miroshnikova), educational team, Gymnasium Council (teachers, parents and students), Monitor Council, Parent Committee.    

The Principle of the Information Center – Laimute Chiviliene. In the Information Center you can find the reference room, the storage of textbooks and the exhibition hall. Psychologist, undermaster, counselor and health professional work at school in order to help students and their parents.

   

История гимназии

 

В 1978 г. В здании Снечкусской 1-ой средней школы (директор – Виктор Фролов, заместитель директора – Дануте Шерейкене, организатор внеклассной работы – Георгиюс Мацкевичюс) была открыта литовская школа. Было 3 выпуска.

1983-1984 учебный год – новая страница в истории школы: литовские классы переселились в другое здание  – во 2-ую среднюю школу (директор Георгиюс Мацкевичюс, завуч в литовских классах - Дануте Шерейкене). Во 2-ой средней школе – 6 выпусков.

В 1989 году литовская  школа переселяется в отдельное здание. В г. Снечкусе открывается отдельная литовская школа – СНЕЧКУССКАЯ 6-АЯ СРЕДНЯЯ. Директор школы - Эльвира Телькснене, заведующие учебной частью – Вида Кумпене, Алдона Микштене, заведующая хозяйственной частью – Гене  Мирошникова.

В юбилейном 1998 году школе присвоено название «ВЕРДЯНЕС». 

Осенью 2001 года закончено строительство школьной пристройки.

В 2003-2004 учебном году  школа отметила  свой 25-летний юбилей.

кола активна не только в городе и в стране, но и за её пределами. Организует и  участвует в  проектах, семинарах, курсах, пишет программы и поддерживает связи с партнёрами из-за границы.

В 2004-2007 г. принимали участие в международном школьном проекте «Преодоление границ и  создание  европейской идентичности».

В 2005-2006 г. принимали участие в международном  проекте «Europa - Heimat und Fremde» («Европа – родина и чужбина»).

В нашей школе проводились олимпиады по технологиям, олимпиада юных художников, республиканские олимпиады по биологии и информатике. Каждый второй год в школе проводился международный детский фольклорный праздник «Мартинас». В 2005 году проходил юбилейный, 5-ый международный праздник.

В школе есть современный информационный центр с компьютеризированным читальным залом.  Радует, что к накоплению школьного библиотечного фонда присоединяется и община школы, принимая активное участие в проводимых акциях, многие из которых уже стали традиционными. Библиотекарю школы Лаймуте Чивилене  за значительные инициативы в области организации методической работы, за высокий уровень предоставляемых услуг Министерством Культуры Литвы присуждена поощрительная премия.

В рейтинге гимназий и средних школ Литвы, составленном, основываясь на предоставленных данных Вычислительного центра Вильнюсского университета  по статистике Национального Экзаменационного центра об абитуриентах 2005 года, Висагинская средняя школа «Вердянес» занимает 208 место из 533 школ республики. 

В 2005 г. школьный фольклорный ансамбль «Седула» (руководитель  Вилма Бутавичене) стал лауреатом «Ауксо паукште» («Золотая птица») (номинация – самый лучший детский и юношеский фольклорный ансамбль).

15 декабря 2006 года состоялось торжественное открытие этнографического музея и музея школьной истории, переселившихся в новые помещения.

реди лучших абитуриентов Литвы есть и четыре ученицы нашей школы:

2003-2004 уч. г. – Aurelija Augulytė,

2005-2006 уч. г. – Skaidrilė Grigaitė,

2007-2008 уч. г. – Ksenija Fedorenko,    

2009-2010 уч. г. - Dmitrij Chomčik.

29 января 2009 г. совет самоуправления г. Висагинас принял решение Nr. TS - 5, согласно которому с 1 марта 2009 г. тип  «Висагинская  средняя  школа»  поменять на тип «гимназия», а название Висагинская  средняя  школа  «Вердянес» поменять на - Висагинская гимназия «Вердянес». 

С 1 марта 2009 г. называемся ВИСАГИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ «ВЕРДЯНЕС».

В 2009г. состоялась торжественная инаугурация гимназии.

Авторами гимна гимназии, написанного в 2009г., являются директор школы Эльвира Телькснене, учитель литовского языка Ядвига Нешукайтене, музыку написала учитель  Аурелия Шинкунене. 

Общину школы составляют администрация школы (директор школы – Эльвира Телькснене, заведующие учебной частью  – Вида Кумпене, Алдона Микштене, заведующая хозяйственной частью – Гене  Мирошникова), педагогический коллектив, совет гимназии (учителя, родители и ученики), совет старост, родительский комитет.

 Помощь ученикам, родителям:

В гимназии работают психолог, специальный педагог, помощник учителя,  социальный педагог, медицинский работник.