VYKDOMI PROJEKTAI

 

 UNESCO Baltijos jūros projektas

Tarptautinis projektas
„Ugdymo(si) ir relaksacijos aplinkos kūrimas
Lietuvos ir Latvijos specialiųjų poreikių vaikų
gyvenimo kokybei gerinti“

Jaunimo mainų programa

Gamtosauginė mokykla

 Plačiau...

Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme

Asociacijos „Infobalt“ Robotikos akademijos projektas „Patrauklios informacinių technologijų inovacijos kuria ateitį (PATINKA!)“. Plačiau...

 

Programos MTP PLIUS projektai:
*„Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“;
*„Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra“;
*„PPT infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas“

 

Vertėjų projektas „Tavo žvilgsnis“

Šiaurės šalių bibliotekų savaitė
(Šiaurės šalių ministrų tarybos biuras Lietuvoje)
(tęstinis)

 

Aplinkosauginė akcija „Darom“

 

Sveikatą stiprinanti mokykla

(tęstinis)

„Kalbų kengūra“ 

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“ 

Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“

Konkursas „3:0 vokiečių kalbos naudai“

Maltos ordino projektas „Kalėdinė sriuba“

  

Paramos programos
„PIENAS VAIKAMS“ ir „VAISIŲ/DARŽOVIŲ VARTOJIMO SKATINIMAS MOKYKLOSE“

Socializacijos, kūrybinės, pilietiškumo, prevencijos, vaikų vasaros poilsio stovyklos (LR ŠMM ir Visagino savivaldybė) – tęstiniai
 Gimnazija vykdo ir kitus trumpalaikius ar vienkartinius projektus, mokyklinės reikšmės ar susirašinėjimo su šalies, užsienio mokytojais ir mokiniais projektus.

 

Paramos programos
„PIENAS VAIKAMS“ ir „VAISIŲ/DARŽOVIŲ VARTOJIMO SKATINIMAS MOKYKLOSE“

 

Gimnazijoje įgyvendinamos  VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros paramos programos „PIENAS VAIKAMS“ ir „VAISIŲ/DARŽOVIŲ VARTOJIMO SKATINIMAS MOKYKLOSE“,  skirtos pradinių klasių mokiniams.

Kiekvieną dieną visiems pradinių klasių mokiniams nemokamai skiriama vaisių/daržovių bei pieno produktų.

 Akcija „DAROM“

 

    Jau tradicine tapo aplinkosauginė akcija „Darom“, kuri mūsų gimnazijoje organizuojama kasmet. Šios akcijos, grindžiamos savanoriškumo, pelno nesiekimo ir neatlygintinumo principu, metu ne tik švarinama gamta, bet ir skatinamas pilietiškumas, ekologiškas mąstymas bei socialinis aktyvumas. 58 ir IIV klasių mokiniai tvarko miško ir pamiškės teritorijas. Pradinių klasių mokiniai pasirūpina gimnazijos aplinka. Nuo mokinių neatsilika ir gimnazijos mokytojai. Veiklą koordinuoja biologijos mokytoja metodininkė Jolanta Sadauskienė.

    Bendra veikla visada labiau sutelkia gimnazijos bendruomenę. Galime drąsiai teigti, kad mums nėra svetimi akcijos „Darom“ projekto „Darom mokykla 2013“ vadovo K. Sargūno žodžiai: „Tvarkydami gyvenamąją aplinką ne darome kam nors paslaugą, o atliekame tai, ką privalome. Tvarkytis turi būti  įprasta ir natūralu.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarptautinis projektas
„Ugdymo(si) ir relaksacijos aplinkos kūrimas
Lietuvos ir Latvijos specialiųjų poreikių vaikų
gyvenimo kokybei gerinti“
 

  “CREATION OF THE RELAXATION-DEVELOPING ENVIRONMENT
FOR SPECIAL NEEDS CHILDREN FROM LATVIA AND LITHUANIA
FOR LIVE QUALITY IMPROVEMENT/ADD ME”

 

Visagino „Verdenės“ gimnazija kartu su partneriu iš Latvijos Respublikos Dagdos savivaldybės Aleksandravo internatinės neįgaliųjų mokyklos pradeda įgyvendinti Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programos projektą Ugdymo(si) ir relaksacijos aplinkos kūrimas Lietuvos ir Latvijos specialiųjų poreikių vaikų gyvenimo kokybei gerinti“ („Creation of the relaxation-developing environment for special needs children from Latvia and Lithuania for live quality improvement (ADD ME)“), kodas Nr. LLI-151).
Projekto pradžia – 2017 m. balandžio 01 d.
Projekto pabaiga – 2019 m. vasario 28 d.
Projekto biudžetas – 256 994,74 Euro, iš jų Visagino „Verdenės“ gimnazijos biudžetas– 120 733,29 Euro.
Projekto tikslas – naujų socialinių paslaugų, skirtų gerinti neįgaliųjų vaikų gyvenimo kokybę, kūrimas, investuojant į neįgaliems pritaikytą infrastruktūrą bei dalinantis įvairių tarptautinių darbų su neįgaliais metodais.
Projekto pagrindiniai rezultatai Lietuvoje:
1. Pagerinta neįgaliųjų gyvenimo kokybę: įrengtas sporto aikštynas prie gimnazijos, įrengta edukacinę klasę.
2. Pagerintos švietimo ir užimtumo galimybes: sukurtos ir įgyvendinamos naujos edukacinės programos, dalyvaujama vasaros stovyklose.
Sporto aikštynas ir edukacijos klasė bus naudojamos ir kitų mokyklų, organizacijų, miestų atstovų.
Projektas yra svarbus norint gerinti Visagino miesto neįgaliųjų gyvenimo kokybę, padėti jiems kuo geriau socializuotis, skatinti juos užsiimti edukacinę veiklą bei draugauti, bendrauti ir dalintis patirtimi su kitų šalių atstovais.

 

 

 

Pirmas darbo grupės posėdis 

 

2017 m. balandžio 18 d. Visagino „Verdenės“ gimnazijoje įvyko pirmas projekto darbo grupės posėdis. Priminame, kad projektas skirtas naujų socialinių paslaugų, skirtų gerinti neįgaliųjų vaikų gyvenimo kokybę, kūrimui investuojant į neįgaliems pritaikytą infrastruktūrą bei dalinantis įvairių tarptautinių darbų su neįgaliais metodais.

Pasėdžioje dalyvavo Visagino „Verdenės“ gimnazijoje projekto darbo grupės atstovai bei Aleksandravo internatinės neįgaliųjų mokyklos darbo grupės atstovai.

Susitikimo pradžioje abu partneriai pasidžiaugė, kad projektas, kuris yra labai svarbus abiem įstaigoms ir regionams, buvo atrinktas finansavimui iš daugiau nei 50 projektų, pateiktų pagal pirmą Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo per sieną programą.

Posėdžio metu buvo aptartos projekto veiklos, planuojami projekto rezultatai bei veiklų tvarkaraštis, įvertinti finansiniai įsipareigojimai, sutarta dėl bendrų veiklų. Artimiausiu metu abu partneriai pradės vykdyti infrastruktūrinius projekto darbus – Visagine tai sporto aikštyno įrengimo darbai.

Partnerių atstovai Visagino „Verdenės“ gimnazijos direktorė Elvyda Telksnienė ir Aleksandravo internatinės neįgaliųjų mokyklos direktorė Anita Malinovska iškilmingai pasirašė partnerystės sutartį, kuria patvirtina projekto pradžią.

Kitas partnerių darbinis susitikimas planuojamas Dagdoje, Latvijoje gegužės mėnesį.

 

 

 

Robotai – mūsų ateitis!

 

Žmonija nuo seniausių laikų bandė kurti mechanizmus, galinčius atlikti sunkius ir kenksmingus žmogui darbus. Šiuolaikinė robototechnika remiasi kompiuterinėmis technologijomis, kadangi be kompiuterių robotai negalėtų padaryti to, ką gali atlikti šiandien. Dabar robotai plačiai naudojami visose gyvenimo srityse.
Robototechnika ypač domina vaikus, kurie nori sužinoti, kaip robotą sukurti, kaip jis veikia. Robotų konstravimas ir programavimas – tai dar vienas aktyvus mokymo būdas: mokytis žaidžiant. Tiksliųjų mokslų žinių įsisavinimas ne iš vadovėlių, o konstruojant robotus ar valdant mechatronines sistemas – jaunimui yra daug įdomesnis ir priimtinesnis.

Antrus metus Visagino „Verdenės“ gimnazijoje vyksta robotų programavimo užsiėmimai. Mokinių, norinčiu sukonstruoti savo robotą yra daug. Techniniai užsiėmimai, programavimas lavina bendruosius ir specialiuosius vaikų įgūdžius – išradingumą, loginį mastymą. Dvi gimnazijos mokinių komandos – „Kiber.net[X]“ ir „Robomanai“ – dalyvaudamos tarpusavio varžybose tapo draugiškesnėmis, išmoko ieškoti kompromisų, bendradarbiauti.
Mums labai padeda šauni Vilniaus Robotikos akademijos komanda. Akademijos organizuoti seminarai būrelio mokytojai Ilonai Borinai suteikė galimybę geriau įsisavinti robotų konstravimo ir programavimo pagrindus. Savo žinias ji sėkmingas perduoda mokiniams.

Šiais mokslo metais Visagino „Verdenės“ gimnazija dalyvauja asociacijos „Infobalt“ Robotikos akademijos projekte „Patrauklios informacinių technologijų inovacijos kuria ateitį (PATINKA!)“. Mokiniai su naujausiais „LEGO Mindstorms NXT“ konstruktoriais kuria robotus, programuoja uždavinių atlikimo algoritmus, ruošiasi Lietuvos FLL varžyboms.

 

 

Jaunimo mainų programa

 Mūsų gimnazijos mokiniai Melita Vilkevičiūtė, Gustas Avinas ir Ingrida Girdziušaitė kartu su mokyoja Elina Noskova 2017 m. balandžio 23 d. − gegužės 4 d. dalyvaus ERASMUS+ jaunimo mainų programoje „Influence your European Future“ Švedijoje.

Programos MTP PLIUS projektai