Atnaujinta 2016-10-27

Psichologas

 

Gimnazijos psichologė Virginija Razgulina

KONTAKTAI:

224 kabinetas

Mob. tel. 8 645 00651

SAVAITĖS DIENA

 DARBO LAIKAS

PAMOKOS

KONTAKTINIO DARBO

LAIKAS

PIRMADIENIS

8.00 – 12.00

12.30 – 17.00

  8.30 – 12.00

12.30 – 13.30

ANTRADIENIS

8.00 – 12.00

12.30 – 17.00

  8.30 – 12.00

12.30 – 14.30

TREČIADIENIS

8.00 – 12.00

12.30 – 17.00

  8.30 – 12.00

12.30 – 13.30

KETVIRTADIENIS

8.00 – 12.00

12.30 14.40
15
.40
17.00

14.50 – 15.35 8.30 – 12.00

12.30 14.30

PENKTADIENIS

8.00 – 12.00

12.30 – 13.40
14
.40 – 16.30

13.55 – 14.40  

     

PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

    Psichologinės pagalbos tikslas – padėti mokiniui geriau pažinti save, atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis.

    Uždaviniai:

l nustatyti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti;

l stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiais psichologinių problemų;

l padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas ugdymo(-si) procese.

 

 MOKYKLOS PSICHOLOGO VEIKLOS SRITYS

 

     Konsultavimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas.

    Įvertinimas: mokinio galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius.

    Švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.

    Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikių įvertinimas (mokyklos bendruomenių grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas.

 

    Informacija apie Pagalbos gavėjus, jų problemos turinį ir teiktą pagalbą yra laikoma konfidencialia. Ji gali būti prieinama tik specialistams ar kitiems asmenims, kurie yra susiję su jo asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimu ir tik gavus Pagalbos gavėjo sutikimą.

 

PSICHOLOGĖS VEIKLOS PROGRAMA 20162017 m. m.