Švietimo ir mokslo ministras 2012 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-1159 patvirtino ŽMOGAUS SAUGOS BENDRĄJĄ PROGRAMĄ. Programa yra neatsiejama ir integrali Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 (Žin., 2008, Nr. 99-3848), ir Vidurinio ugdymo bendrųjų programų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269 (Žin., 2011, Nr. 26-1283), dalis.

 

Dėl Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos  2012-2015 m. bendrojo plano patvirtinimo (atsisiųsti pdf formatu)

 
 
 

Švietimo portalo dokumentų biblioteka http://portalas.emokykla.lt/Puslapiai/Dokumentai.aspx