Atnaujinta 2017-04-11

 

GIMNAZIJOS VEIKLĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

 

VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS  

GIMNAZIJOS 2016–2020 METŲ STRATEGINIS PLANAS

VEIKLOS ĮSIVERTINIMAS (VIDAUS AUDITAS

VISAGINO ,,VERDENĖS“ GIMNAZIJOS 20162017 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS

20162017 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANO VALANDŲ PATIKSLINIMAI IR PAPILDYMAI:

(Gimnazijos direktoriaus 2017 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. 07)

(Gimnazijos direktoriaus 2017 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. V-15)

VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS NUOSTATAI

GIMNAZIJOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

NAUDOJIMOSI GIMNAZIJOS VADOVĖLIAIS TAISYKLĖS

NAUDOJIMOSI GIMNAZIJOS INFORMACIJOS CENTRU TAISYKLĖS

NAUDOJIMOSI SKAITYKLOS KOMPIUTERIAIS TAISYKLĖS

GIMNAZIJOS APRŪPINIMO BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS TVARKA
MOKINIŲ  PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ , IŠVYKIMO AR  PERĖJIMO Į KITĄ UGDYMO ĮSTAIGĄ TVARKOS APRAŠAS

PEDAGOGINIO DARBO PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO NUOSTATOS

MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIŲ REGULIAVIMO TVARKOS APRAŠAS

UGDYMO DIFERENCIJAVIMO, LAIKINŲJŲ/MOBILIŲ MOKINIŲ GRUPIŲ SUDARYMO IR KLASIŲ DALIJIMO Į GRUPES TVARKOS APRAŠAS

PASIRINKTO DALYKO, DALYKO KURSO, DALYKO MODULIO, MOKĖJIMO LYGIO, SRAUTO KEITIMO IR ATSISKAITYMO UŽ PROGRAMŲ SKIRTUMUS TVARKOS APRAŠAS

SOCIALINĖS – PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO IR INTEGRAVIMO Į FORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠAS

TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO TVARKOS APRAŠAS

SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS  PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

GIMNAZIJOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKA

PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO schema (pdf formatu)

MAITINIMO ORGANIZAVIMO GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS

DALYVAVIMO PROGRAMOJE „VAISIŲ VARTOJIMO SKATINIMAS VAIKŲ UGDYMO ĮSTAIGOSE“ TVARKOS APRAŠAS (Nauja)
DALYVAVIMO PROGRAMOJE „PIENAS VAIKAMS“ TVARKOS APRAŠAS
(Nauja)

MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO ORGANIZAVIMO IR VAŽIAVIMO IŠLAIDŲKOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS
SPECIALIJŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIŲ MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

VEIKLOS SUVESTINĖ

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2016–2018 METŲ ATESTACIJOS GRAFIKAS

ugdymo turinio planavimo, prevencinių ir kitų programų integravimo į ugdymo turinį tvarkOs aPrašas

POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS TVARKOS APRAŠAS

DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ PLANAS KILUS GAISRUI

BUDĖTOJŲ VEIKSMAI KILUS GAISRUI AR IŠTIKUS AVARIJAI  
VYKIMO Į TARNYBINES KOMANDIRUOTES IR JŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

GIMNAZIJOS PATALPŲ NUOMA (atsisiųsti pdf formatu)

„Dėl draudimo mokykloje ir jos teritorijoje vartoti, turėti ar kitaip perduoti energinius gėrimus įtraukimo į mokyklų vidaus tvarkos dokumentus bei mokymo sutartis“

 

VISAGINO ,,VERDENĖS“ GIMNAZIJA

 

                                                                                                                            PATVIRTINTA

                                                                                                                            Gimnazijos direktoriaus   

                                                                                                                            2012 m. balandžio 10  d. 

                                                                                                                            įsakymu  Nr. V-32  

 

 

 

MOKINIŲ  PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ , IŠVYKIMO AR  PERĖJIMO Į KITĄ UGDYMO ĮSTAIGĄ   TVARKA

 

 

I. BENDROSIOS  NUOSTATOS

 

    1. Ši tvarka reglamentuoja asmenų priėmimą mokytis  Visagino ,,Verdenės“ gimnazijoje pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, individualizuotas pradinio ir pagrindinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo programas, priėmimo mokytis kriterijus, terminus, prašymų registravimo, sutarčių pasirašymo ir registravimo, asmenų priėmimo per mokslo metus,  išvykimo ar perėjimą į kitą ugdymo įstaigą tvarką.

     2. Mokiniai priimami vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašu, patvirtintu  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 (Žin., 2005, Nr. 46-1526), Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 ,,Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo “ (Žin., 2004, Nr. 103-3809; 2007, Nr. 136-5545; 2011, Nr. 96-4533), Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos   Respublikos   švietimo ir  mokslo  ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795, Savarankiško mokymosi tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. ISAK-1759, Visagino miesto tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr.TS-58 ,,Dėl Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo“,  Mokinių priėmimo į Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Visagino savivaldybės  tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-60 „Dėl mokinių priėmimo į Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“, Gimnazijos nuostatais ir Darbo  tvarkos taisyklėmis.

    3. Mokiniai į Visagino „Verdenės“ gimnaziją priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

    4. Kiekvienais kalendoriniais metais gimnazija nustato priėmimo laiką, klasių skaičių ir mokinių skaičiaus vidurkį klasėse pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, iki rugsėjo 1 d. klasių/mokinių skaičių patikslina.

    5. Mokinių priėmimo į gimnaziją, išvykimo ar perėjimo į kitą  ugdymo įstaigą tvarka skelbiama gimnazijos svetainėje http://verdene.dkd.lt.

 

II. PROGRAMOS, Į KURIAS VYKDOMAS ASMENŲ PRIĖMIMAS VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOJE

 

    6. Visagino ,,Verdenės“ gimnazijoje vykdomas asmenų priėmimas pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, individualizuotas pradinio ir pagrindinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo programas.

 

III. PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ KRITERIJAI

 

7. Priėmimo mokytis pagal pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį kriterijai:

7.1. pirmumo teise priimami:

7.1.1. mokiniai, deklaravę gyvenamąją vietą gimnazijai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje;

7.1.2. mokiniai, gimnazijoje baigę pradinio ugdymo programą;

7.2. į pirmą klasę priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 7 metai; jeigu pradinis ugdymas jiems ketinamas teikti vienais metais anksčiau, turi būti įvertintas vaiko brandumas mokytis pagal pradinio ugdymo programą, kurį atlieka gimnazijos arba Visagino PMMMC psichologas;

7.3. priėmus visus pageidaujančius mokytis gimnazijos teritorijoje gyvenančius vaikus ir esant laisvų vietų, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu gali būti priimami mokiniai, gyvenantys  ne gimnazijos aptarnaujamoje teritorijoje ar kitoje savivaldybėje, pagal prašymo pateikimo datą.

8. Priėmimo mokytis pagal pagrindinio ugdymo antrosios dalies ir vidurinio ugdymo programas kriterijai:

8.1. šias programas asmenys renkasi patys;

8.2. pirmumo teise priimami mokiniai iš savivaldybės teritorijos;

8.3. priėmus visus pageidaujančius savivaldybės teritorijoje gyvenančius vaikus, į likusias laisvas vietas priimami kitose savivaldybėse gyvenantys mokiniai pagal prašymo teikimo datą;

8.4. jei norinčiųjų yra daugiau nei laisvų mokymosi vietų, pirmiausia priimami asmenys atsižvelgiant į jų pageidavimą tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių buvo pradėję mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją/antrąją dalį, mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą ir mokymosi pasiekimus (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimus, metinius įvertinimus, atliktus projektinius darbus, mokinio sukauptą darbų aplanką ar kitus mokymosi pasiekimų vertinimus).

9. Asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, priimami į gimnaziją ir mokomi pagal pritaikytas arba individualizuotas pradinio ir pagrindinio ugdymo programas.

10. Asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, priimami mokytis į specialiojo ugdymo lavinamąsias klases pagal individualizuotas pradinio ir pagrindinio ugdymo bei socialinių įgūdžių ugdymo programas.

11. Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, grįžę ar atvykę nuolat ar laikinai  gyventi Lietuvos Respublikoje, į gimnaziją priimami Lietuvos   Respublikos   švietimo ir  mokslo  ministro nustatyta tvarka.

 

IV.  PRAŠYMŲ PRIĖMIMAS, TEIKIAMI DOKUMENTAI, PRAŠYMŲ REGISTRAVIMO TVARKA

 

     12. Priėmimą mokytis gimnazijoje pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, individualizuotas pradinio ir pagrindinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo programas vykdo gimnazijos direktorius ir jo sudaryta mokinių priėmimo komisija.

     13. Atvykstantys mokytis į gimnaziją  raštinėje pateikia šiuos dokumentus:

     13.1. į  pirmą klasę:

     13.1.1. nustatytos formos prašymą,  kurį rašo vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) (1 priedas);

     13.1.2. vaiko gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą;

     13.1.3. vaiko gimimo liudijimą (pasidarysime kopiją);

     13.1.4. vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a);

     13.1.5.dvi nuotraukas  3x 4 cm (vieną – mokinio asmens bylai, kitą – mokinio pažymėjimui;)

     13.1.6. vaiko brandumo įvertinimo išvadą – rekomendaciją (7.2 punktas), jeigu į pirmą klasę mokytis priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais nesueina 7 metai.

     13.2. į penktą klasę:

     13.2.1. nustatytos formos prašymą,  kurį rašo vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) (2 priedas);

     13.2.2. vaiko gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą;

     13.2.3. vaiko gimimo liudijimą (pasidarysime kopiją);

     13.2.4. pradinio išsilavinimo pažymėjimą arba mokymosi pasiekimus liudijantį dokumentą (jei atvyksta per mokslo metus);

      13.2.5. dvi nuotraukas  3x 4 cm (vieną – mokinio asmens bylai, kitą – mokinio pažymėjimui);

      13.3. į  III (gimnazijos)  klasę:

      13.3.1. nustatytos formos prašymą  (3  priedas);

       13.3.2. gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą;

       13.3.3.  pasą arba asmens tapatybės kortelę (pasidarysime kopiją).;

       13.3.4. pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą (jei atvyksta per mokslo metus - mokymosi pasiekimus liudijantį dokumentą);

       13.3.5. dvi nuotraukas  3x 4 cm (vieną – mokinio asmens bylai, kitą – mokinio pažymėjimui);

13.4. į kitas klases:

13.4.1. prašymą (už vaiką  iki 14 metų prašymą pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), o 14-16 metų mokinys prašymą pateikia pats, turėdamas raštišką tėvų (globėjų, rūpintojų)  sutikimą);

       13.4.2. mokymosi pasiekimų pažymėjimą (jei atvyksta per mokslo metus - mokymosi pasiekimus liudijantį dokumentą);

13.4.3. vaiko gimimo liudijimą arba, jei vaikui sukakę 16 metų, pasą ar  asmens tapatybės kortelę (pasidarysime kopiją);

       13.4.4. dvi nuotraukas 3x 4 cm (vieną – mokinio asmens bylai, kitą – mokinio pažymėjimui);

13.5. visi mokiniai iki 18 metų ugdymo procese gali dalyvauti  tik pasitikrinę sveikatą ir pateikę vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a),  išduotą ne anksčiau kaip prieš metus. Naujai atvykę  mokiniai vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a) turi pateikti iki einamųjų metų rugsėjo 15 d.

       13.6. tėvai (globėjai, rūpintojai),  kurie teikia prašymus dėl vaikų mokymosi specialiojo ugdymo lavinamosiose  klasėse , turi pridėti medicinos diagnostikos lapą.

14.         Prašymai dėl priėmimo į gimnaziją registruojami registracijos žurnale, kuriame yra šios skiltys: eilės numeris; mokinio vardas ir pavardė; prašymą rašiusiojo vardas ir pavardė (asmenims iki 14 m.); adresas; prašymo pateikimo data; žyma apie priėmimą (įsakymo numeris ir data), iš kur mokinys atvyko ir  kur išvyko.

15.      Mokinių priėmimo komisija pateiktus dokumentus analizuoja ir klases komplektuoja kasmet paskutinį rugpjūčio mėnesio dešimtadienį (rugpjūčio 20-30 d.). Mokiniai, ar jų tėvai (globėjai, rūpintojai) su prašymais nepadavę visų reikalingų dokumentų, juos privalo pateikti iki rugpjūčio 20 d.  

16.     Mokinių priėmimas į gimnaziją įforminamas gimnazijos direktoriaus įsakymu.

17.Vyresni kaip 18 metų asmenys, iškritę iš nuosekliojo švietimo sistemos, tęsti mokymosi gimnazijoje nebegali.

18.Pageidaujantis mokytis savarankiškai asmuo iki 18 m. (besimokantis mokinys, atvykęs iš kitos ugdymo įstaigos ar niekur nesimokantis),  pateikia:

       18.1. prašymą su nuorodomis, kurioje klasėje ir kokių bendrojo lavinimo dalykų nori mokytis savarankiškai ir kaip pageidauja atsiskaityti;

       18.2.išsilavinimo pažymėjimą arba mokymosi pasiekimų pažymėjimą;

       18.3.asmens tapatybę liudijantį dokumentą.

19. Leidimas mokytis savarankiškai svarstomas mokytojų taryboje ir remiantis priimtu nutarimu įforminamas gimnazijos direktoriaus įsakymu ir mokymo sutartimi.

 

               V.  MOKYMO SUTARČIŲ PASIRAŠYMAS IR REGISTRAVIMAS

 

20.  Asmens priėmimas mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, individualizuotas pradinio ir pagrindinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo programas įforminamas sutartimi, kurioje aptariami gimnazijos ir asmens įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės.

21.  Abu sutarties egzempliorius pasirašo gimnazijos direktorius ir prašymo pateikėjas.Vienas sutarties egzempliorius atiduodamas prašymą pateikusiam asmeniui,  kitas – saugomas mokinio asmens byloje.

22.  Mokymo sutartį pasirašo:

22.1. Už vaiką iki 14 metų, specialiųjų poreikių vaiką - vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų);

22.2.     14–16 metų mokinys, specialiųjų poreikių vaikas sutartį pasirašo pats tik turėdamas tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą;

22.3. 16 m. turintis asmuo mokymo sutartį pasirašo savarankiškai.

23.  Priimant mokinį mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą sudaroma sutartis visam ugdymo programos laikotarpiui.

24.  Pasirašyta sutartis registruojama  mokymo sutarčių registracijos knygoje; ugdymo santykiai prasideda nuo mokinio pirmosios mokymosi dienos.

25.  Sutarčių registracijos knygoje fiksuojama: sutarties registracijos numeris; mokinio vardas, pavardė, vaiko gimimo data, ugdymo programa, pagal kurią asmuo bus mokomas, ir jos kodas; sutarties trukmė ir jos nutraukimo data.

26.  Sudarius sutartį asmuo įtraukiamas į gimnazijos abėcėlinę knygą, mokinių registrą ir formuojama jo asmens byla.

27.  Mokinių pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo, individualizuotų pradinio ir pagrindinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo programų baigimas įforminamas direktoriaus įsakymu, kuriame pažymima, kokią ugdymo programą mokinys baigė, koks išsilavinimo pažymėjimas jam išduotas.

 

VI. MOKINIŲ IŠVYKIMAS, PERĖJIMAS Į KITĄ UGDYMO ĮSTAIGĄ

 

28.      Mokinys  išvykdamas iš gimnazijos ar pereidamas mokytis į kitą ugdymo įstaigą, turi pateikti šiuos dokumentus:

28.1.   prašymą dėl išbraukimo iš sąrašų (nurodant išvykimo priežastį ir /ar ugdymo įstaigą, kurioje planuoja tęsti mokslą).

28.1.1. už vaiką iki 14 metų, specialiųjų poreikių vaiką  prašymą rašo vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų);

28.2.    14–16 metų mokinys, specialiųjų poreikių vaikas prašymą rašo pats tik turėdamas tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą;

28.3.   16 m. turintis asmuo prašymą teikia savarankiškai.

28.2.   atsiskaitymo lapelį.

29. Keliamosios klasės mokiniui, išvykstančiam iš gimnazijos pasibaigus mokslo metams, išduodamas nustatytos formos pažymėjimas apie įgytą išsilavinimą. Jei mokinys išvyksta per mokslo metus, išduodama laisvos formos pažyma apie jo mokymosi rezultatus, o gavus tos įstaigos patvirtinimą apie mokinio atvykimą - asmens bylos kopija, sveikatos pažymos kopija bei kiti svarbūs dokumentai  persiunčiama į įstaigą, kurioje mokinys tęs mokslą.

30. Mokinys, sulaukęs 16 metų, už šiurkščius Mokinio taisyklių, gimnazijos Darbo tvarkos ar nuostatų pažeidimus, nevykdantis nustatytos minimalios priežiūros priemonių ar, jei jų taikymas nedavė teigiamų rezultatų,  gali būti pašalintas iš gimnazijos.

 

VIII.  MOKINIŲ ATVYKIMO IR IŠVYKIMO ĮFORMINIMAS

 

    38. Mokinių priėmimas į gimnaziją ir išvykimas yra įforminamas gimnazijos direktoriaus įsakymu.

    39. Atvykstantys mokiniai įrašomi į abėcėlinę knygą, įtraukiami į mokinių registrą, o išvykstantys arba baigę vidurinio ugdymo programą  iš minėtų dokumentų išbraukiami.

   40. Išvykusiųjų arba baigusiųjų vidurinio ugdymo programą mokinių asmens bylos paliekamos saugoti gimnazijos archyve.

 

Mokiniai, pageidaujantys mokytis
 Visagino „Verdenės“ gimnazijoje,
pateikia šiuos dokumentus:

 

į pirmą klasę:

q   prašymą, kurį rašo vienas iš tėvų /globėjų  (parašysite raštinėje, atsisiųti prašymo formą);
q   sveikatos raidos istoriją;
q   dvi nuotraukas (3x 4 cm.);
q vaiko gimimo liudijimą (pasidarysime kopiją).

   į penktą  klasę:

q prašymą, kurį rašo vienas iš tėvų /globėjų (parašysite raštinėje, atsisiųti prašymo formą);
q pradinio išsilavinimo pažymėjimą (pasidarysime kopiją);
q dvi nuotraukas (3x 4 cm);
q vaiko gimimo liudijimą (pasidarysime kopiją).

  į  III gimnazinę klasę:

q   prašymą (parašysite raštinėje, atsisiųti prašymo formą);
q individualų ugdymo planą (užpildysite raštinėje);
q   pasą arba  asmens tapatybės kortelę (pasidarysime kopiją);
q   dvi nuotraukas (3x 4 cm.);
q pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą (pasidarysime kopiją).

  į kitas klases:

q prašymą (už vaiką  iki 14 metų prašymą pateikia vienas iš tėvų /globėjų, o 14-16 metų moksleivis, turintis raštišką tėvų /globėjų  sutikimą, prašymą pateikia pats, atsisiųti prašymo formą);
q mokymosi pasiekimų pažymėjimą  (pasidarysime kopiją) arba pažymą apie mokymosi pasiekimus;
q vaiko gimimo liudijimą arba, jei vaikui sukakę 16 metų, pasą (ar  asmens tapatybės kortelę) (pasidarysime kopiją);
q dvi nuotraukas (3x 4 cm.).

       Dokumentai priimami  gimnazijos raštinėje  (II aukšte, 202 kab., tel. 8 386 72758)  nuo 2014 m. balandžio 30 d.  iki  2014 m. rugpjūčio 29 d. (2014 m. balandžio 24 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-73  2p.).

 

                                                                                                                                                                 PATVIRTINTA 

                                                                                                                                                                 Mokyklos direktoriaus 
                                                                                                                                                                 2011 m. rugsėjo 12 d.
                                                                                                                                                                 Įsakymo Nr. 119 V

 

SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS  PAGALBOS TEIKIMO

 

I. Bendrosios nuostatos

 

   1. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikams ir mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) tikslus uždavinius, principus, gavėjus, teikėjus, organizavimą ir finansavimą.

2. Socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis – padėti tėvams (globėjams, rūpintojams), kad būtų įgyvendinta vaiko teisė į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje: išsiaiškinti ir šalinti priežastis, dėl kurių vaikas negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti, sugrąžinti į mokyklą ją palikusius mokinius, kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) padėti vaikui pasirinkti mokyklą pagal protines ir fizines galias ir joje adaptuotis.

3. Socialinė pedagoginė pagalba – tai socialinių pedagogų, klasės vadovų, mokytojų, administracijos ir kitų darbuotojų veikla, susijusi su vaikų ir mokinių socialinių pedagoginių poreikių tenkinimu, leidžianti užtikrinti vaiko privalomą švietimą, ugdymosi kokybę, didinti švietimo veiksmingumą.

4. Socialinė pedagoginė pagalba teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804), Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu (Žin., 2007, Nr. 80-3214; 2010, Nr. 157-7969), Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiuo Aprašu.

 

II. TIKSLAS, UŽDAVINIAI, PRINCIPAI, GAVĖJAI IR TEIKĖJAI

 

      5. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tikslas – padėti įgyvendinti vaiko teisę į mokslą, užtikrinti veiksmingą ugdymą ir mokymąsi, sudaryti prielaidas pozityviai socializacijai ir pilietinei brandai.

6. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo uždaviniai:

6.1. kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) padėti vaikams pasirinkti mokyklą pagal jų protines ir fizines galias;

6.2. padėti sėkmingai vaikams ir mokiniams adaptuotis mokykloje, kitose institucijose, jų gyvenimo ir mokymosi aplinkoje, tapti visuomeniniu žmogumi, asmenybe; 

6.3. išsiaiškinti ir šalinti priežastis, dėl kurių vaikai ir mokiniai negali dalyvauti privalomame švietime, lankyti mokyklos ar vengia tai daryti;

6.4. sugrąžinti į mokyklą jos nelankančius mokinius, bendradarbiaujant su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir institucijomis, atsakingomis už vaiko gerovę.

7. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo principai:

7.1. lygios galimybės – kiekvienam vaikui ir mokiniui laiduojamas socialinės pedagoginės pagalbos prieinamumas;

7.2. visuotinumas – socialinė pedagoginė pagalba teikiama visiems vaikams ir mokiniams, kuriems jos reikia;

7.3. kompleksiškumas – socialinė pedagoginė pagalba teikiama pagal poreikį kartu su kitomis švietimo pagalbomis;

7.4. veiksmingumas – remiamasi profesionalia vadyba, tinkamais ir laiku priimtais sprendimais;

7.5. individualumas – socialinė pedagoginė pagalba teikiama atsižvelgiant į konkretaus vaiko, mokinio ar konkrečios mokyklos problemas;

7.6. konfidencialumas – neatskleidžiama konfidenciali informacija be vaiko, mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimo tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kuriuos numato Lietuvos Respublikos įstatymai.

8. Socialinės pedagoginės pagalbos gavėjai yra vaikai, mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai), mokytojai.

9. Socialinės pedagoginės pagalbos teikėjai yra mokyklos, švietimo pagalbos įstaigos, kitos institucijos.

 

III. SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO ORGANIZAVIMAS

 

 10. Už socialinės pedagoginės pagalbos teikimą ir jos profesinę kokybę mokykloje atsako mokyklos vadovas.

11. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimą mokykloje vykdo socialiniai pedagogai, klasės vadovai, mokytojai, administracija ir kiti darbuotojai.

12. Klasės vadovas teikia socialinę pedagoginę pagalbą savo vadovaujamos klasės ar grupės mokiniams, o mokytojai – klasių ar grupių, kuriose dirba, mokiniams.

13. Socialinis pedagogas teikia socialinę pedagoginę pagalbą mokykloje tiems mokiniams, kuriems negali suteikti klasės vadovai, mokytojai ar kiti švietimo pagalbos specialistai.

14. Socialinis pedagogas kartu su mokytojais švietimo pagalbos specialistais, administracija koordinuoja socialinės pedagoginės pagalbos teikimą, vykdo stebėseną, teikia siūlymus administracijai dėl socialinės pedagoginės pagalbos priemonių įgyvendinimo ir jų veiksmingumo užtikrinimo.

15. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo formos:

15.1. individualus darbas – sprendžiant vaiko ir mokinio problemas, konsultuojant jo tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus;

15.2. darbas grupėje – gyvenimo įgūdžių ugdymas, pagalba sprendžiant problemas, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokyklos bendradarbiavimo skatinimas ir kita;

15.3. darbas mokyklos bendruomenėje – saugios mokymosi ir ugdymo aplinkos kūrimas, palaikymas, išteklių telkimas ir kita.

16. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo rūšys:

16.1. konsultavimas – patarimai, pasitarimai, papildoma mokomoji pagalba vaikams ir mokiniams, jų grupėms, mokytojams, kitiems švietimo pagalbos specialistams, tėvams (globėjams, rūpintojams) siekiant padėti išsiaiškinti tai, kas vyksta jų gyvenime ir mokymosi aplinkoje;

16.2. tyrimai – siekiant išsiaiškinti aplinkos poveikį vaikui ir mokiniui, ugdymosi ir mokymosi sunkumus, kas padeda valdyti procesą, reiškinio sąlygas, patikrinti priežastinius reiškinių ryšius ir kita;

16.3. mokymas ir švietimas – skirtas padėti vaikams ir mokiniams išmokti kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, bendrauti, pažinti save, aplinką, gebėti priimti sprendimus, spręsti problemas, elgtis visuomenėje priimtinais būdais, valdyti emocijas, gyvenimo įgūdžių, sveikos gyvensenos ugdymas ir kita;

16.4. prevencinės veiklos organizavimas – tikslu mažinti teisės pažeidimus, mokyklos nelankymą, laikytis vidaus tvarkos taisyklų, vykdyti alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, patyčių, savižudybių, ligų, ŽIV/AIDS, prekybos žmonėmis ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencija;

16.5. socialinės pedagoginės pagalbos tinklo kūrimas – vaikams ir mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams), socialinių partnerių paieška, projektų vykdymas ir plėtra;

16.6. tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas – vaiko raidos, gyvenimo įgūdžių ugdymo, socializacijos, bendravimo ir kitais klausimais.

17. Mokykla, teikdama socialinę pedagoginę pagalbą, bendradarbiauja su socialinę pagalbą teikiančiomis tarnybomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, sveikatos priežiūros, teisėtvarkos institucijomis, kitais asmenimis.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Socialinis pedagogas savo veikloje vadovaujasi Socialinio pedagogo pareigine instrukcija ir Socialinio pedagogo kvalifikaciniais reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2001 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 1667 (Žin., 2002, Nr. 24-896).

19. Socialinių pedagogų etatų skaičius priklauso nuo mokinių skaičiaus, mokyklos tipo ir paskirties. Socialinių pedagogų etatų normatyvus nustato mokyklų, švietimo pagalbos ar kitų įstaigų savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, dalyvių susirinkimas (savininkas).

20. Socialinės pedagoginės pagalbos finansavimas vykdomas iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų bei kitų šaltinių.

VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJA

                                                                                                          PATVIRTINTA

                                                                                                          2014 m. rugpjūčio 26 d.                       

                                                                                                          gimnazijos direktoriaus
                                                                                                          įsakymu Nr. V-88

MAITINIMO ORGANIZAVIMO GIMNAZIJOJE TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS


    1. Maitinimo organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokinių ir gimnazijos darbuotojų maitinimo organizavimą, naudojant šiam tikslui skiriamas valstybės biudžeto, tėvų (globėjų/rūpintojų) ar asmens lėšas.
    2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 ,,Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jo pakeitimu 2014 m. liepos 4 d. Nr. V-769. Visagino savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. TS – 8 ,,Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-29 ,,Dėl Visagino savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo mokyklose ir Visagino savivaldybės paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo“, Visagino „Verdenės” gimnazijos nuostatais bei darbo tvarkos taisyklėmis.


II. MAITINIMO ORGANIZAVIMAS


    3. Tikslai ir uždaviniai:
        3.1. užtikrinti mokinių fiziologinius maisto medžiagų poreikius;
        3.2. sudaryti sąlygas vaikams pavalgyti šilto maisto;
        3.3. padėti formuoti sveikos mitybos įgūdžius;
        3.4. siekti, kad maitinimas atitiktų vaikų amžiaus ypatumus, sveikos mitybos principus bei taisykles;
        3.5. ugdyti estetinį skonį bei maitinimo (si) kultūrą;
    4. Maitinimo rūšys:
        4.1. mokamas maitinimas (pusryčiai, pietūs, šalti ir šilti užkandžiai gimnazijos bufete);
        4.2. papildomas mokinių maitinimas (pusryčiai, pavakariai, vakarienė);
      4.3. nemokamas maitinimas teisės aktų nustatyta tvarka (pusryčiai, pietūs ar sausas davinys); teisę į nemokamus pietus ar sausą davinį (prioritetą suteikiant nemokamiems pietums) atostogų metu ir vykstant į ekskursijas, olimpiadas, varžybas bei konkursus per mokslo metus turi mokiniai, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1 VRP dydis, t.y. 350 Lt (101,37 EUR);
        4.4. mokinių, dalyvaujančių vasaros poilsio ar užimtumo stovyklose, bei projektuose maitinimas.
    5. Maitinimo organizavimas:
        5.1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje 2014 m. balandžio 17 d. įstatymu Nr. XII-828, privaloma nuo 2015 m. sausio 1 d., kai euras taps vienintele valiuta, valgykloje už maitinimą atsiskaityti eurais, išskyrus apibrėžtą 15 kalendorinių dienų dviejų valiutų apyvartos laikotarpį, kurio metu bus galima atsiskaityti ir litų banknotais bei monetomis.
        5.2. už maitinimo organizavimą gimnazijoje atsakingas gimnazijos direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo;
        5.3. maitinimas organizuojamas pagal gimnazijos direktoriaus patvirtintus ir su visuomenės sveikatos centru suderintus valgiaraščius;
        5.4. mokinių maitinimas organizuojamas pagal mokslo metų pradžioje iš anksto sudarytą grafiką, patvirtintą gimnazijos direktoriaus, atsižvelgiant į mokinių amžiaus grupes, užsiėmimų gimnazijoje trukmę, kitas objektyvias priežastis;
        5.5. po skambučio į pamoką, mokiniai valgykloje neaptarnaujami (išskyrus mokinius, kuriems tuo metu yra ,,langas“).
    6. Mokamo maitinimo organizavimas:
        6.1. valgykloje mokiniai ir darbuotojai turi galimybę užsisakyti mokamus pusryčius ir pietus.
        6.2. mokinių tėvai (globėjai/ rūpintojai), norintys vaikui užsakyti mokamą maitinimą pasirašo sutartį. Sutartis pasirašoma 2 egz. (vienas – tėvams, kitas – gimnazijai, sutarties forma pridedama).
        6.3. klasės auklėtojas likus 1 - 2 dienoms iki mėnesio pabaigos praneša (informuoja) mokinį arba mokinio tėvus (globėjus/ rūpintojus) apie maitinimo(si) dienų skaičių ateinantį mėnesį bei sumą, reikalingą sumokėti už maitinimą.
        6.4. mokinio tėvai (globėjai/rūpintojai) už maitinimą apmoka pavedimu banke iki einamojo mėnesio 10 d. (Visagino ,,Verdenės“ gimnazijos sąskaita LT 537300010002620139 AB Swedbank, banko kodas 73000), kuriame nurodo: „Už mokinio vardas, pavardė, klasė maitinimą“;
            6.5. mokamas maitinimas (pietūs, pusryčiai) organizuojamas pagal kiekvienos klasės pateiktą užsakymų taloną, kurį pildo klasės auklėtoja(s) arba jo paskirtas atsakingas asmuo ir pateikia valgyklai iš vakaro (kitai dienai). Maitinimosi dieną iki 9.00 val. galima pataisyti užsakymą, jei kuris nors iš maitinimą gaunančių vaikų neatvyko į gimnaziją arba atvyko prieš tai nebuvęs mokinys;
           6.6. klasių auklėtojai koordinuoja mokinių, jų tėvų (globėjų/rūpintojų) atsiskaitymą už valgyklos paslaugas – maitinimą ir kiekvieną penktadienį buhalterijai pateikia mokinių vardinį sąrašą, nurodant, kiek dienų kas valgė;
        6.7. buhalterija veda mokamo maitinimo apskaitos žiniaraštį.
        6.8. laiku neatsiskaičius, mokamas maitinimas tam asmeniui nutraukiamas;
        6.9. likusi nepanaudota suma (jei mokinys sirgo ar dėl kitų priežasčių nedalyvavo ugdymo procese) perkeliama į kitą mėnesį (mokinio tėvams (globėjams/ rūpintojams) ir reikės mokėti mažesnę sumą;
        6.10. mokslo metų pabaigoje (arba mokiniui išvykstant iš gimnazijos – mėnesio pabaigoje) nepanaudota/ likusi suma grąžinama į mokinio tėvų (globėjų/ rūpintojų) nurodytą sąskaitą (tėvai turi pateikti buhalterijai prašymą ir nurodyti sąskaitos rekvizitus);
        6.11. norintis bufete nusipirkti šaltų ar šiltų užkandžių mokinys privalo stoti į eilę, pasirinkti užkandžius ir susimokėti grynaisiais pinigais valgyklos kasoje.
    7. Nemokamo maitinimo skyrimo tvarka:
        7.1. nemokamas maitinimas gimnazijoje skiriamas 1 – 8 ir I – IV klasių mažas pajamas turinčių šeimų mokiniams;
        7.2. mokiniams vietoj nemokamo maitinimo negali būti išmokami pinigai;
        7.3. dėl mokinių nemokamo maitinimo skyrimo gali kreiptis vienas iš mokinio tėvų, bendrai gyvenančių asmenų, globėjų (rūpintojų) ir užpildyti Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą prašymą-paraiškos socialinei paramai mokiniams gauti formą ir pridėti reikalingus dokumentus.
        7.4. jei mokiniui nemokamas maitinimas būtinas, o vienas iš mokinio tėvų, bendrai gyvenančių asmenų, globėjų (rūpintojų) dėl nemokamo maitinimo nesikreipia, gimnazija apie tai raštu informuoja Socialinės paramos skyrių ir pateikia bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą bei turimą informaciją, reikalingą nemokamam maitinimui skirti.
        7.5. mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos arba pateikus prašymą – paraišką mokslo metais – nuo Administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimo dėl nemokamo maitinimo skyrimo gavimo gimnazijoje kitos dienos iki mokslo metų pabaigos.
        7.6. mokiniams skiriama:
                    7.6.1. pietūs (arba pusryčiai ir pietūs)
                7.6.2. nemokamas maitinimas dieninėse vasaros poilsio stovyklose vasaros atostogų metu teikiamas gimnazijoje, jei šioms stovykloms organizuoti teikiamas finansavimas pagal Švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Vaikų vasaros poilsio programų finansavimo tvarkos aprašą;
                7.6.3. dieninių vasaros poilsio stovyklų dalyvių maitinimas organizuojamas individualiai suderinus su renginio organizatoriumi pagal atskirą grafiką.
    8. Mokiniams sausas davinys išduodamas 1 – 2 dienas prieš organizuojamas mokinių atostogas, ekskursijas, olimpiadas, varžybas bei konkursus, klasės auklėtojui informavus socialinį pedagogą apie planuojamus išvykimus.
    9. Atvykus mokytis į gimnaziją ar išvykus į kitą mokyklą, mokiniui nemokamas maitinimas naujoje mokykloje pradedamas teikti nuo pirmos mokymosi joje dienos. Ankstesnė mokykla pateikia dokumentų kopijas naujai mokyklai apie mokinio teisę gauti nemokamą maitinimą.
    10. Nemokamas maitinimas (pietūs arba pietūs ir pusryčiai) organizuojamas pagal kiekvienos klasės auklėtojo pateiktą iš vakaro (kitai dienai) užsakymų taloną. Maitinimosi dieną iki 9.00 val. galima taisyti užsakymą, jei kuris nors iš maitinimą gaunančių mokinių neatvyko į gimnaziją arba atvyko prieš tai nebuvęs mokinys.
    11. Gimnazijos socialinis pedagogas kiekvieną mėnesį veda internetinį mokinių nemokamo maitinimo registravimo žurnalą (sistema SPIS) ir iki kito mėnesio 5 dienos pateikia ataskaitą Socialinės paramos skyriui.